Zvýhodněných úvěrů pro obce v Jihočeském kraji

Sazba

přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly

zdarma

úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta
a zpracováním smluvních dokumentů

1 500 Kč

úroková sazba úvěru

pevná stanovená dle vzorce
(YTM CZGB 10Y+0,45%)x0,4

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání
na žádost klienta

2 000 Kč

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

úrok z prodlení

9% p.a.

poradenská činnost

 

a) základní vstupní informace o službách banky

zdarma

b) konzultace vyžádaná klientem pro posouzení reálnosti
podnikatelského záměru před uzavřením smluvních vztahů

500 Kč/započatá hod.

 

Poznámka k položce č. 3 – aktuální úroková sazba na květen 2018 činí 0,87 % p.a.