Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny nesmí přesáhnout 50 MB.

Formulář žádosti a příloh je obvykle ve formátu .xls. K vyplnění formulářů je třeba verze MS EXCEL 97 nebo vyšší verze.

Formulář žádosti:

Žádost o záruku za nabídku

Přílohy: 

Přiloha ID - Prohlášení pro identifikaci (právnická osoba)

Příloha ID - Prohlášení pro identifikaci (fyzická osoba)

Příloha - Souhlas manžela/manželky


Při prvním předložení žádosti od 1. 8. 2017 je nutno předložit též:

Prohlášení žadatele o záruky za nabídku

Příloha C (pro žadatele vedoucí účetnictví)

Příloha D (pro žadatele vedoucí daňovou evidenci)

V příloze C či D žadatel nevyplňuje sloupce "Plán", pouze sloupce "Minulost".

Místo předložení:

Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB.


Způsob předkládání žádosti a jejích příloh

a) Osobně na pobočce ČMZRB, kde žadatel předloží žádost se všemi přílohami.

b) Elektronicky, nebo poštou:

žadatel zašle do datové schránky, nebo přes webovou podatelnu ČMZRB (v předmětu zprávy uvede pobočku ČMZRB, kterou zvolil), případně na e-mailovou adresu pobočky ČMZRB, nebo poštou na adresu pobočky ČMZRB; případný doklad o oprávnění k podnikání předloží v listinné podobě až při podpisu smlouvy o záruce spolu s ostatními přílohami (zároveň podepisuje dříve předloženou žádost).