Název operace

Sazba

přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly

zdarma

úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů

zdarma

cena za poskytnutí bankovní záruky

1 % z hodnoty záruky, maximálně 30 000 Kč + 3 000 Kč

vystavení dodatku ke smlouvě o záruce na žádost klienta

2 000 Kč

úrok z prodlení

9 % p. a.

poradenská činnost - základní vstupní informace o službách banky

zdarma