Regionální rozvojový fond

Sazba

přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly

zdarma

úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů

zdarma

úroková sazba úvěru

pevná nebo pohyblivá sazba stanovená individuálně dle aktuální situace na finančním trhu a s přihlédnutím k rizikovému profilu příjemce úvěru

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na
žádost klienta

2 000 Kč

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

úrok z prodlení

úroková sazba úvěru platná ke dni jeho prvního čerpání + 10% p.a.

poradenská činnost

zdarma