Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny nesmí přesáhnout 50 MB. Postup při zpracování žádosti viz pokyny pro žadatele v programu ZÁRUKA 2015 až 2023.

Formulář žádosti a příloh je obvykle ve formátu .xls. K vyplnění formulářů je třeba verze MS EXCEL 97 nebo vyšší verze.

Formulář žádosti:

Žádost o S-záruku s finančním příspěvkem v programu ZÁRUKA 2015 až 2023

Přílohy:

Příloha MSP - Prohlášení žadatele o velikosti podniku

Příloha PS - Projekt

Příloha AS - Údaje úvěrující banky

Příloha DM - Prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha GB - Prohlášení žadatele o podporu podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Příloha ZN - Prohlášení o zaměstnávání znevýhodněných osob

Příloha ID - Prohlášení pro identifikaci (fyzická osoba)

Příloha ID - Prohlášení pro identifikaci (právnická osoba)

Příloha CH - Charakteristika žadatele

Příloha B - Údaje o ekonomických vazbách žadatele

Příloha Z - Údaje o úvěrech a ostatních závazcích

Příloha C - Ekonomická příloha - účetnictví

Příloha D - Ekonomická příloha - daňová evidence

Příloha - Souhlas manžela/manželky 

Způsob a místo předložení:

Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Způsob předkládání žádosti

Žádost o záruku se předkládá osobně v pobočce ČMZRB.

Způsob předkládání příloh žádosti

Přílohy v listinné podobě předkládá žadatel osobně na pobočce.

Přílohy požadované v elektronické podobě lze předat se žádostí na CD ROM, DVD ROM, nebo zaslat do datové schránky či webové podatelny ČMZRB s uvedením příslušné pobočky v předmětu zprávy, případně na e-mailovou adresu pobočky ČMZRB.