Naše banka v současné době nenabízí žádný program k podpoře bydlení. Tato strana přináší informace příjemcům podpory v programech PANEL a NOVÝ PANEL, které naše banka poskytovala v letech 2002 – 2012.

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL / NOVÝ PANEL 

Příjemci podpory jsou povinni dodržovat podmínky stanovené ve smlouvě o podpoře. V případech nutnosti změn ve smlouvě o dotaci či záruce kontaktujte příslušnou pobočku.

Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Oznámení pro příjemce úrokových dotací v programu Panel a Nový panel

V oznámení ze dne 1. října 2014 Státní fond rozvoje bydlení dne informuje o důvodech rozšíření podmínek pro výplatu úrokových dotací v programu Panel a Nový panel pro splátky dotací, které budou vypláceny po 1.1.2015.

Oznámení je k dispozici zde.


Formuláře:

Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů

Tento formulář může příjemce dotace využít jako nejpohodlnější způsob pro vypracování Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů. Formulář obsahuje kalkulátor pro přepočet hodnoty celkové výše uhrazených úroků na hodnotu výše úroků z podpořené části úvěru (podpořených úroků).

Ve formuláři byl dne 11.12.2014 změněn formát podpisové doložky.

Formulář je k dispozici zde.

Pokyny k vyplnění formuláře:

PROHLÁŠENÍ musí být řádně vyplněno a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat příjemce dotace a musí být doručeno ČMZRB vždy do 15 dní před termínem příslušné výplaty dotace.

Uvedený vzorový formulář provede po vložení všech údajů v části A a případně údajů v části B propočet výše úroků z podpořené části úvěru v poli C.

Formulář je ve formátu .xls. K vyplnění žádosti je třeba verze MS EXCEL 97 a vyšší verze.

Doporučený postup pro jeho použití je následující:

1.     Stáhněte formulář do svého PC.

2.     Vyplňte všechny požadované údaje.

Údaje o výši prvního podpořeného úvěru (pole A.1) a výši podpořené části prvního úvěru (pole A.2) převezměte z PROHLÁŠENÍ, které  jste obdržel v příloze dopisu ČMZRB ze dne 19.9.2014, jímž byla příjemcům dotace oznámena jejich povinnost předkládat PROHLÁŠENÍ pro splátky dotace splatné od 1.1.2015.

Údaje v části B PROHLÁŠENÍ vyplňujte pouze, pokud došlo k navýšení úvěru.

3.    Po vložení údajů podle předchozího bodu 2  provede vzorec ve formuláři automaticky výpočet úroků z podpořené části úvěru a zobrazí ho v části C.

Po zobrazení tohoto údaje formulář vytiskněte, podepište a v listinné podobě zašlete příslušné pobočce ČMZRB.

Potvrzení o splaceném úvěru na opravy a modernizace bytových domů

Tento formulář použije příjemce podpory při refinancování původně podpořeného úvěru novým úvěrem jako součást žádosti o vystavení dodatku ke smlouvě o dotaci.

K dispozici je zde.

Potvrzení o splácení úvěru na opravy a modernizace bytových domů

Tento formulář může příjemce podpory využít náhradou za listinnou podobu formuláře, kterou obdržel jako přílohu smlouvy o dotaci. Údaje do formuláře zadává a formulář podepisuje úvěrující banka.

Potvrzení o splácení úvěru na opravy a modernizace bytových domů, které neobsahuje údaje starší než 2 měsíce před termínem příslušné výplaty dotace,  je nutno předat ČMZRB nejpozději 15 kalendářních dnů před výplatou každé splátky dotace.

Formulář je k dispozici zde.


Ceníky k dříve poskytovaným produktům:

Podpora bydlení pro občany v souvislosti s popovodňovou pomocí

Půjčka, návratný finanční příspěvek

Název operace

Sazba

vystavení dodatku ke smlouvě o poskytnutí půjčky/finančního příspěvku

zdarma

úrok z prodlení

dle uzavřené smlouvy

Program Panel a Nový panel

P-záruka a M-záruka v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Název operace

Sazba

vystavení dodatku ke smlouvě o záruce na žádost klienta

2 000 Kč

poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci (za každý započatý měsíc ručení a každých započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky) vč. vystavení dodatku ke smlouvě o záruce

20 Kč

úrok z prodlení

24 % p. a.

Dotace na úhradu úroků v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Název operace

Sazba

vystavení dodatku ke smlouvě o dotaci na žádost klienta

500 Kč