Program OBEC 2 nabízí zvýhodněné financování pro města a obce v ČR, které chtějí investovat do zlepšení životních podmínek či ochrany životního prostředí na svém území.

ikona-pen-ze.png

Jaký úvěr nabízíme?

 • v rozmezí 8 – 130 mil. Kč
 • s dobou splatnosti až 15 let
 • s možností odkladu splátek jistiny až na 3 roky
 • s možností předčasného splacení bez sankcí a poplatků

ikona-kohoutek.png

Na co ho můžete využít?

 • nákup pozemků
 • výstavbu budov
 • nákup, modernizaci či rekonstrukci budov
 • instalaci základní infrastruktury, jako je kanalizace, zásobování vodou, rozvody elektřiny, telekomunikační sítě, likvidace odpadu, čištění odpadních vod, silnice apod.
 • nákup strojů a zařízení

ikona-obec-m-sto.png

Pro koho je úvěr určen?

 • úvěr je určen pro města a obce na území ČR

Podrobná charakteristika produktu

 • výše úvěru: 8 - 130 mil. Kč,
 • úroková sazba: pevná nebo pohyblivá,
 • doba splatnosti: 15 let od podpisu smlouvy o úvěr,
 • čerpání úvěru: až 30 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání úvěru nepodléhá sankci,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až o 36 měsíců od podpisu smlouvy o úvěr.

Příjemci podpory

Města a obce na území České republiky a svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Způsobilé výdaje

 • náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně pořízení pozemků,
 • náklady na související projektovou dokumentaci.
 • DPH ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem, pokud si jeho vrácení nemůže příjemce úvěru nárokovat.

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:

 • musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být doloženy účetními, daňovými či jinými průkaznými doklady.

Výhody produktu

 • výhodná úroková sazba,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splácení úvěru či jeho části bez sankce a poplatků.

Podmínky poskytnutí produktu

a)     projekt bude realizován na území České republiky,

b)    projekt musí být zaměřen na zachování a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví obce či svazku obcí zvyšující kvalitu života obyvatel nebo na ochranu životního prostředí (další vymezení viz program)

c)     infrastruktura, do které se investuje, nesmí být využívána k podnikání a ani projekt jako takový nesmí být podnikáním.

Příjem žádosti:

Žádost o úvěr může obec nebo svazek obcí u zakázky malého rozsahu předložit přímo ve vybrané pobočce. Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Pokud obec nebo svazek obcí vyhlašuje zadávací řízení, může v případě podlimitní zakázky zaslat výzvu k předložení nabídky na adresu:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Odbor financování
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1

Nadlimitní zakázky uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách ČMZRB pravidelně sleduje a sama si vyžaduje zadávací dokumentaci.

Další informace

Úplné znění programu OBEC 2.

Informace k programu jsou poskytovány na tel. č. +420 255 721 485 nebo +420 255 721 481, prostřednictvím e-mailu na adrese: srein@cmzrb_cz, resp. salivarov@cmzrb_cz.

b.png

a.jpg