Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny nesmí přesáhnout 50 MB. Postup při zpracování žádosti viz pokyny pro žadatele v programu ZÁRUKA 2015 až 2023.

Formulář žádosti a příloh je obvykle ve formátu .xls. K vyplnění formulářů je třeba verze MS EXCEL 97 nebo vyšší verze.

Formulář žádosti:

Žádost o M-záruku v programu ZÁRUKA 2015 až 2023

Přílohy:

Příloha PB - Projekt

Příloha AM - Údaje úvěrující banky

Příloha DM - Prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha ID - Prohlášení pro identifikaci (fyzická osoba)

Příloha ID - Prohlášení pro identifikaci (právnická osoba)

Příloha - Souhlas manžela/manželky
 
Způsob a místo předložení:

Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Způsob předkládání žádosti

a) Osobně na pobočce ČMZRB, kde žadatel předloží žádost se všemi přílohami.

b) Elektronicky nebo poštou:

1. žadatel zašle žádost v rozsahu bodu 4a) do datové schránky nebo přes webovou podatelnu ČMZRB (v předmětu zprávy uvede pobočku ČMZRB, kterou si zvolil), případně na e-mailovou adresu pobočky ČMZRB, nebo poštou na adresu pobočky ČMZRB,

2. listinné přílohy žádosti dle bodu 4b) formuláře žádosti o M-záruku v programu ZÁRUKA předkládá žadatel při podpisu smlouvy o záruce (zároveň podepisuje dříve předloženou žádost).