M-záruka v programu Záruka 2015 – 2023 usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům. Díky nim pak mohou snáze realizovat své podnikatelské záměry investičního i provozního charakteru kdekoliv na území ČR.

ikona-pen-ze.png

Jakou záruku nabízíme?

 • provozní i investiční
 • bez poplatků
 • do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru
 • s délkou ručení až 6 let
ikona-stroj.png

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

 • pořízení zásob
 • nákup strojů a zařízení
 • nákup a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého i drobného nehmotného majetku
ikona-podnikatel2.jpg

Pro koho je určen?

 • úvěr je určen pro malé a střední podnikatele, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby

Podrobná charakteristika produktu

Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o podmínkách poskytování M-záruk za těchto podmínek:

 • typ zaručovaného úvěru: provozní nebo investiční,
 • výše zaručovaného úvěru: maximálně 4 mil. Kč,
 • až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru,
 • doba ručení: maximálně 6 let,

Seznam spolupracujících bank naleznete zde.

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013), podrobněji viz Veřejná podpora.

Příjemci podpory 

Malý podnikatel - a nově pro investiční úvěry i střední podnikatel - oprávněný k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a registrovaný jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Další podmínky, které musí splňovat příjemce podpory, jsou uvedeny ve Vyzvě III programu Záruka 2015 až 2023.

Způsobilé výdaje

Zaručovaný úvěr může být použit na:

a)     pořízení a technické zhodnocení  (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku,

b)     pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

c)     pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj,

d)     pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek.

 

DPH ke způsobilému výdaji je v souvislosti s poskytnutím záruky rovněž způsobilým výdajem.

Nepřípustné je pořízení vozidel pro silniční nákladní dopravu, pokud je žadatelem podnikatel provozující silniční nákladní dopravu jako službu pro třetí osoby.

Výhody produktu

 • usnadnění přístupu k bankovním úvěrům - převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem,
 • výhodný zajišťovací bankovní instrument se státní podporou
 • možnost získání zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami
 • záruka je poskytována bez poplatku

Podmínky poskytnutí produktu

a)     projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti CZ-NACE a nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu,

b)     projekt bude realizován na území České republiky,

c)     žadatel, který vykonává činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) má oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu zajištěno, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury nevyužívaly podporu poskytovanou prostřednictvím záruky,

d)     poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis.

e)     na jeden projekt na různé typy způsobilých výdajů (investiční/provozní) mohou být současně poskytnuty:

 1. dvě M-záruky
 2. jedna M-záruka a jedna S-záruka s finančním příspěvkem

Další informace

Úplné znění Výzvy III programu ZÁRUKA 2015 až 2023 naleznete zde.
Jak správně postupovat při zpracování žádosti a jejím podání - Pokyny pro žadatele o záruku.


Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

 
 
CAPTCHA Image Reload Image

 

b.png
mpo.jpg
eif.jpg
eif.jpg