Při zpracování žádosti o podporu u Vaší banky jsme narazili na pojem "osoba se zvláštním vztahem k ČMZRB". Můžete tento pojem vysvětlit?

Za osoby, které mají k ČMZRB zvláštní vztah, se podle Zákona o bankách považují:

a) členové představenstva ČMZRB,
b) členové dozorčí rady ČMZRB a výboru pro audit ČMZRB,
c) ministr financí, ministr průmyslu a obchodu a ministr pro místní rozvoj,
d) osoby blízké osobám uvedeným v bodech a), b) nebo c). Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé (prarodiče, rodiče, děti, vnuci) sourozenec a manžel nebo partner podle zákona o registrovaném partnerství,
e) členové bankovní rady ČNB,
f) právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených pod písmeny  a), b) nebo c) nebo Česká republika, mají kvalifikovanou účast. Kvalifikovanou účastí se rozumí přímá nebo nepřímá kapitálová investice do podniku, která představuje 10% či více kapitálu nebo hlasovacích práv nebo která dává možnost podstatně ovlivňovat řízení tohoto podniku.,
g) MUFIS, a.s.

Lhůta plnění některých podmínek programu je vztažena k datu ukončení realizace projektu – např. způsob nakládání s majetkem pořízeným z podpořeného úvěru po dobu 3 let od data ukončení realizace projektu aj. Jak se datum realizace projektu stanoví?

Toto datum určí příjemce podpory a oznámí ho ČMZRB jako součást informace o plnění podmínek programu (je-li to vyžadováno). Příjemce podpory je oprávněn jako datum ukončení realizace projektu uvést datum uvedení majetku pořízeného z podřízeného podpořeného úvěru do užívání, datum pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na posledním daňovém dokladu vztahujícím se k projektu podle toho, co nastane později.

Pravdivost prohlášení příjemce podpory o datu ukončení realizace projektu je přezkoumávána při kontrolách průběhu realizace projektu.

Pro účely vymezení velikosti podnikatele se do okruhu podnikatelů spojených s žadatelem započítávají i zahraniční subjekty. Je nutno tyto zahraniční subjekty zahrnovat mezi podnikatele spojené s žadatelem o podporu pro účely posuzování již získané podpory de minimis?

Pro účely vyplnění Přílohy DM Prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis je nutno vzít v úvahu propojení prostřednictvím tuzemských i zahraničních subjektů, přičemž podpora získaná subjekty mimo Českou republiku (dále jen „ČR“) se nezapočítává. Posuzuje se tedy podpora de minimis získaná podniky se sídlem v ČR propojené prostřednictvím subjektů se sídlem v ČR i mimo ČR.

Jsem vlastníkem rozsáhlého statku, který bych chtěl přeměnit v ubytovací a stravovací zařízení. Současně provozuji farmu zaměřenou na výrobu mléka a vyrábím i domácí sýry, kterými bych chtěl obohatit nabídku stravování v tomto zařízení. Mohu žádat o podporu formou záruk a úvěru?

Je-li zamýšlená činnost (ubytování a stravování) podporovanou činností v příslušném programu, pak lze projekt podpořit za podmínky, že žadatel zajistí (oddělením podpořených činností nebo rozlišením podpořených nákladů), aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů (CZ NACE 01) poskytnutou podporu nevyužívaly.