Zvýhodněné úvěry programu ENERG napomáhají malým a středním podnikatelům financovat projekty zaměřené na úsporu energie jejich podnikatelské činnosti. Produkt je doplňkem k programu Úspory energie a je zaměřen pouze na projekty realizované na území hlavního města Prahy.

ikona-pen-ze.png

Jaký úvěr nabízíme?

 • bez úroku a bez poplatků
 • až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu (2 – 20 mil. Kč)
 • s dobou splatnosti až 10 let a s dobou odkladu splátek jistiny až na 2 roky
 • s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku až do výše 100 tis. Kč
 • s finančním příspěvkem ve výši 7 % vyčerpané částky zvýhodněného úvěru v případě dosažení energetické úspory dle projektového plánu
ikona-stroj.png

Na co ho třeba můžete využít?

 • zateplení budov určených k podnikání a výměně oken
 • rekonstrukci rozvodů elektřiny a plynu
 • výměnu klimatizace za energeticky účinnější
 • osvětlení budov a průmyslových areálů
 • modernizaci zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • instalaci výrobny energie z obnovitelných zdrojů a tepelných čerpadel
ikona-podnikatel2.jpg

Pro koho je určen?

 • úvěr je určen pro podnikatele, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby

Podrobná charakteristika produktu

V rámci produktu jsou poskytovány zvýhodněné úvěry, které mohou být spojeny se dvěma finančními příspěvky - na úhradu nákladů energetického posudku a za dosažení výsledků realizace projektu.

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 2 - 20 mil. Kč, do výše 70 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 10 let,
 • čerpání úvěru: až 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 2 roky,
 • zajištění: bude stanoveno individuálně.

Finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku

Podmínky přiznání a výplaty finančního příspěvku jsou uvedeny ve Výzvě.

Parametry příspěvku:

 • činí až 80 % z výdajů vynaložených na pořízení energetického posudku, maximálně však 100 tis. Kč,
 • vyplácí se jednorázově.

Finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu

Finanční příspěvek se poskytuje v případě dosažení 5% úspory energie v konečné spotřebě příjemce podpory. Podmínky přiznání a výplaty finančního příspěvku jsou uvedeny ve Výzvě.

Parametry příspěvku:

 • činí až 7 % z výše zvýhodněného úvěru,
 • vyplácí se jednorázově po doložení ověřovacího energetického posudku prokazujícího dosažení požadované úspory energie v konečné spotřebě příjemce podpory.

Příjemci podpory

Malí a střední podnikatelé splňující Definici MSP a podmínky Programu Energ ve znění Výzvy I (dále jen "Výzva") realizující projekty úspor energie na území Prahy.

Režim podpory

Zvýhodněný úvěr lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako investiční podporu podle čl. 38 Nařízení Evropské komise č. 651/2014. Finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku a finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu lze poskytnout jako podporu de minimis.

Způsobilé výdaje

Způsobilými jsou výdaje, které:

 • bezprostředně souvisí s realizací projektu,
 • jsou určeny výlučně k provedení opatření zabezpečujících úsporu energie v konečné spotřebě příjemce podpory,
 • jsou uhrazeny nejdříve v den nabytí účinnosti smlouvy o zvýhodněném úvěru, z něhož byly hrazeny,
 • jsou doloženy účetními/daňovými doklady,
 • jsou vynaloženy na pořízení majetku či uhrazení výdajů příjemce podpory,
 • jsou identifikovatelné v celkových investičních nákladech jako samostatná investice.

Zvýhodněný úvěr

Ze zvýhodněného úvěru lze hradit:

 • pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou pořízení pozemků, staveb a dopravních zařízení) včetně stavebních prací souvisejících s realizací opatření vedoucích k úspoře energie v konečné spotřebě příjemce podpory; v případě strojů a zařízení se nesmí jednat o použité stroje a zařízení,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, je-li nezbytný k řádnému provozování hmotného majetku pořízeného v rámci způsobilých výdajů projektu (zejména pořízení software nezbytného k dosahování úspor energie v konečné spotřebě a managementu hospodaření s energií),
 • pouze v případě podpory de minimis také:
 • pořízení drobného majetku (s výjimkou nákupu použitých zařízení),
 • vedlejší rozpočtové náklady způsobilé max. do výše 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

DPH je také způsobilým výdajem zvýhodněného úvěru. Rekonstrukce nemovitosti vedoucí k úspoře konečné spotřeby energie příjemce podpory je způsobilým výdajem.

Způsobilým výdajem zvýhodněného úvěru není:

 • výdaj, který má charakter opravy a běžné údržby,
 • splacení dříve poskytnutého úvěru a zpětná úhrada již proplaceného výdaje v rámci projektu.

Finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku

Způsobilými výdaji jsou náklady na pořízení jednoho energetického posudku, který je přílohou žádosti o zvýhodněný úvěr.

DPH ke způsobilému výdaji je způsobilým výdajem jen v případě, že příjemce podpory není plátcem DPH ani si nemůže nárokovat vrácení DPH.

Výhody produktu

 • posouzení žádosti bez poplatku,
 • bezúročný zvýhodněný úvěr,
 • finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku,
 • finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce.

Podmínky poskytnutí produktu

 1. Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti.
 2. Projekt musí být realizován na území hl. města Prahy.
 3. Realizací projektu musí dojít k úspoře energie v konečné spotřebě příjemce podpory alespoň o 5 % oproti období před podáním žádosti o podporu.
 4. Poskytnutá podpora nesmí přesáhnout omezení podle pravidla de minimis (je-li zvýhodněný úvěr poskytován jako podpora de minimis), resp. maximální intenzitu podpory uvedenou ve Výzvě (podpora podle Nařízení Evropské komise č. 651/2014).

Další informace

Konzultace poskytují pobočky ČMZRB, případně je možné využít e-mailovou schránku info@cmzrb_cz.


Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

 
 
CAPTCHA Image Reload Image

 

b.png
    mpo.jpg