Podnikatel vedoucí účetnictví - údaje průběžně předávané ČMZRB, a.s.

Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. , o poskytnutí úvěru nebo záruky.

V případě předání údajů v elektronické podobě dle níže uvedených pravidel již není nutné zasílat údaje v listinné podobě.

Co a kdy je nutno předložit:

Klient předkládá:

 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., a 30.9.  31.12. na  formuláři „C_monitoring.xlsx" ( k 31.12.  předběžné údaje)

  Nově lze zasílat i čtvrtletní monitoring formou souboru s příponou xml, který obsahuje rozvahu a výsledovku v plném rozsahu.

 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu:
 • konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku na formuláři „C_monitoring.xlsx",
 • účetní závěrka a daňové přiznání,
 • zprávu o auditu, pokud je účetní závěrka ověřena auditorem,
 • výroční zprávu, pokud ji klient vyhotovuje,
 • konsolidovanou účetní závěrku, pokud  klient patří do konsolidovaného celku, včetně zprávy o auditu.

Pokud se hospodářský rok klienta nekryje s kalendářním rokem, předkládá klient výše uvedené dokumenty podle stavu ke konci jednotlivých čtvrtletí či konci hospodářského roku, a to vždy do 1 měsíce od konce příslušného období.

Klient  vedoucí účetnictví, kterému byl poskytnut úvěr v programu START z Operačního programu Průmysl a podnikání nebo z Operačního programu Podnikání a inovace, případně bezúročný úvěr v programu TRH poskytnutý od 1.3.2007 a tento úvěr je jediným jeho smluvním závazkem vůči ČMZRB, a.s., předkládá údaje uvedené v první odrážce pouze podle stavu k 31.12. 

Způsoby předání údajů:

a)  čtvrtletní údaje a předběžné údaje k 31.12  (na  formuláři „C_monitoring.xlsx")

 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Podání musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta s bankou, účetní firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.

Adresy:
pobočka Praha ehkab@cmzrb_cz
pobočka Brno ehkbm@cmzrb_cz
pobočka Ostrava ehkov@cmzrb_cz
pobočka Hradec Králové ehkhk@cmzrb_cz
pobočka Plzeň ehkpm@cmzrb_cz

 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.

Datová schránka: w9hdkyj

b) formulář „C_monitoring.xlsx“ ( konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku či ke konci hospodářského roku), daňové přiznání, účetní závěrka, zpráva o auditu, výroční zpráva, konsolidovaná účetní závěrka

 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.
 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Adresy poboček viz bod a).
  Podání musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta  s bankou, účetní  firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.

 Při zasílání pobočce ČMZRB (pomocí datové schránky nebo emailu) může klient využít některý z dále uvedených postupů:  

Postup 1:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • soubor s příponou p7s
  (vzor jména souboru: DSLDP1-9999999999-20130122-093456-potvrzení.p7s)
 • soubory s příponou xml obsahující data rozvahy a výsledovky v plném rozsahu,
 • další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
 • formulář „C_monitoring.xlsx“,


Postup 2:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO  a nebylo podepsáno kvalifikovaným  elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • soubory s příponou xml, které byly součástí podání obsahující data rozvahy a výsledovky v plném rozsahu,
 • Potvrzení podání učiněného datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem potvrzené příslušným Finančním úřadem
 • další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
 • formulář „C_monitoring.xlsx“.
Postup 3:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím datové schránky, je nutno zaslat:

 • uloženou datovou zprávu zaslanou finančnímu úřadu (soubor s příponou ZFO). Přílohou datové zprávy budou soubory s příponou xml obsahující data rozvahy a výsledovky v plném rozsahu,
 • doručenku datové zprávy,
 • další dokumenty, pokud byly vyhotoveny  (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF,
 • formulář „C_monitoring.xlsx“.
Postup 4:

Tento postup lze použít jako náhradní řešení bez ohledu na způsob podání daňového přiznání. Je nutno zaslat:

 • vyplněný formulář daňového přiznání ve formě souboru PDF,
 • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF,
 • čestné prohlášení, v případě fyzické osoby vlastnoručně podepsané klientem, v případě právnické osoby vlastnoručně podepsané statutárním orgánem klienta; naskenované ve formě souboru PDF,
  Vzory čestného prohlášení pro fyzické osoby naleznete zde, pro právnické osoby naleznete zde.
 • kompletně vyplněný formulář „C_monitoring.xlsx.

 

V souvislosti s novými účetními předpisy došlo k úpravě formuláře "C_monitoring.xlsx". Pokud klient používá novou strukturu výkazů, může použít list "Form.2016", předchozí struktura výkazů je na listu "Form.2015".