Podnikatel vedoucí daňovou evidenci - údaje průběžně předávané ČMZRB, a.s.

Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. , o poskytnutí úvěru nebo záruky.

V případě předání údajů v elektronické podobě dle níže uvedených pravidel již není nutné zasílat údaje v listinné podobě.

Co a kdy je nutno předložit:

Klient předkládá:

 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., a 30.9.  31.12. na  formuláři „Evid_monitoring.xlsx" ( k 31.12.  předběžné údaje)
 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu:
 • konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku na formuláři „D_monitoring.xlsx" ,
 • daňové přiznání

Způsoby předání údajů:

a)  čtvrtletní údaje a předběžné údaje k 31.12  (na  formuláři „Evid_monitoring.xlsx")

 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Podání musí být podepsáno  kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta  s bankou, účetní  firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.

Adresy:
pobočka Praha ehkab@cmzrb_cz
pobočka Brno ehkbm@cmzrb_cz
pobočka Ostrava ehkov@cmzrb_cz
pobočka Hradec Králové ehkhk@cmzrb_cz
pobočka Plzeň ehkpm@cmzrb_cz

 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.

Datová schránka: w9hdkyj

b) formulář „D_monitoring.xlsx“ (konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku), daňové přiznání

 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.
 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Adresy poboček viz bod a).
  Podání musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta  s bankou, účetní  firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.

Při zasílání pobočce ČMZRB (pomocí datové schránky nebo emailu) může klient využít některý z dále uvedených postupů:  

Postup 1:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • soubor s příponou p7s
  (vzor jména souboru: DSLDP1-9999999999-20130122-093456-potvrzení.p7s),
 • formulář „D_monitoring.xlsx“.Postup 2:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO  a nebylo podepsáno kvalifikovaným  elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • soubory s příponou xml, které byly součástí podání
 • Potvrzení podání učiněného datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem potvrzené příslušným Finančním úřadem
 • formulář „D_monitoring.xlsx“.
Postup 3:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím datové schránky, je nutno zaslat:

 • uloženou datovou zprávu zaslanou finančnímu úřadu (soubor s příponou ZFO)
 • doručenku datové zprávy,
 • formulář „D_monitoring.xlsx“.
Postup 4:

Tento postup lze použít jako náhradní řešení bez ohledu na způsob podání daňového přiznání. Je nutno zaslat:

 • vyplněný formulář daňového přiznání ve formě souboru PDF,
 • čestné prohlášení pro fyzické osoby vlastnoručně podepsané klientem, naskenované ve formě souboru PDF,
 • Vzory čestného prohlášení pro fyzické osoby naleznete zde.
 • formulář „D_monitoring.xlsx.