Podnikatel vedoucí daňovou evidenci - údaje průběžně předávané ČMZRB, a.s.


Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. o poskytnutí úvěru nebo záruky.

Co a kdy je nutno předložit:

A. Podnikatele vedoucí daňovou evidenci (s výjimkou případů podle bodu B):

 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu údaje k 31.12. kalendářního roku, resp. k ultimu hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem),
  formulář „D_monitoring.xlsx“

   včetně kopie DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.
 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. kalendářního roku, resp. s platností vždy k ultimu 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí , 3. čtvrtletí a 4.čtvrtletí hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem).
  formulář „Evid_monitoring.xls“

B. Podnikatel, kterému byl poskytnut úvěr v programu START z Operačního programu Průmysl a podnikání a Operačního programu Průmysl a inovace nebo bezúročný úvěr v programu TRH poskytnutý od 1.3.2007 a tento úvěr je jediným jeho smluvním závazkem vůči ČMZRB, a.s.:

 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu údaje k 31.12. kalendářního roku, resp. k ultimu hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem).
  formulář „D_monitoring.xlsx“

  včetně kopie DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

Způsoby předání údajů:

 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu. Adresy:
  pobočka Praha ehkab@cmzrb_cz
  pobočka Brno ehkbm@cmzrb_cz
  pobočka Ostrava ehkov@cmzrb_cz
  pobočka Hradec Králové ehkhk@cmzrb_cz
  pobočka Plzeň ehkpm@cmzrb_cz

  Formuláře je nutno doručit též vytištěné a podepsané na adresu pobočky ČMZRB, a.s., se kterou má klient uzavřenu smlouvu.
 • Zasláním poštou pobočce ČMZRB, a.s., se kterou má klient uzavřenu smlouvu. Údaje je nutno předat na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH a současně vytisknout a podepsat formulář s údaji uvedenými na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH.