Obec a dobrovolný svazek obcí - údaje průběžně předávané ČMZRB, a.s.


Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. o poskytnutí úvěru nebo záruky.

Co a kdy je nutno předložit:

 • do 1 měsíce po schválení zastupitelstvem, resp. odpovědným orgánem, avšak nejpozději do 31. 7. běžného roku
  kopii Zprávy o auditu, resp. Zprávy o přezkoumání hospodaření
 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. kalendářního roku.
  formulář „Obec_DSO_monitoring.xls“

Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

Způsoby předání údajů:

 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu. Adresy:
  pobočka Praha ehkab@cmzrb_cz
  pobočka Brno ehkbm@cmzrb_cz
  pobočka Ostrava ehkov@cmzrb_cz
  pobočka Hradec Králové ehkhk@cmzrb_cz
  pobočka Plzeň ehkpm@cmzrb_cz

  Formuláře je nutno doručit též vytištěné a podepsané na adresu pobočky ČMZRB, a.s., se kterou má klient uzavřenu smlouvu.
 • Zasláním poštou pobočce ČMZRB, a.s., se kterou má klient uzavřenu smlouvu. Údaje je nutno předat na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH a současně vytisknout a podepsat formulář s údaji uvedenými na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH.