Jiná právnická osoba - nezisková organizace - údaje průběžně předávané ČMZRB, a.s.

Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. o poskytnutí úvěru nebo záruky.

Co a kdy je nutno předložit:

 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu údaje k 31.12. kalendářního roku, resp. k ultimu hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem),
  formulář "C_SVJNEZ_monitoring.xlsx"


  a kopii účetní závěrky včetně DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.
 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. kalendářního roku, resp. s platností vždy k ultimu 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, 3. čtvrtletí a 4.čtvrtletí hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem),
  formulář „Nezisk_org_monitoring.DOC“

Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

Způsoby předání údajů:

 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu. Adresy:
  pobočka Praha ehkab@cmzrb_cz
  pobočka Brno ehkbm@cmzrb_cz
  pobočka Ostrava ehkov@cmzrb_cz
  pobočka Hradec Králové ehkhk@cmzrb_cz
  pobočka Plzeň ehkpm@cmzrb_cz

  Formuláře je nutno doručit též vytištěné a podepsané na adresu pobočky ČMZRB, a.s., se kterou má klient uzavřenu smlouvu.
 • Zasláním poštou pobočce ČMZRB, a.s., se kterou má klient uzavřenu smlouvu. Údaje je nutno předat na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH a současně vytisknout a podepsat formulář s údaji uvedenými na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH.