Bytové družstvo - údaje průběžně předávané ČMZRB, a.s.


Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., o poskytnutí úvěru nebo záruky.

V případě předání údajů v elektronické podobě dle níže uvedených pravidel již není nutné zasílat údaje v listinné podobě.

Co a kdy je nutno předložit:

Klient předkládá:

 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. na formuláři
   „BD_SVJ_monitoring.xls" (k 31. 12. předběžné údaje)
 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu
  • konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku na formuláři „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx" ,

  • účetní závěrka a daňové přiznání,

  • zprávu o auditu, pokud je účetní závěrka ověřena auditorem,

  • výroční zprávu, pokud ji klient vyhotovuje,

  • konsolidovanou účetní závěrku, pokud  klient patří do konsolidovaného celku, včetně zprávy o auditu.

Pokud se hospodářský rok klienta nekryje s kalendářním rokem, předkládá klient výše uvedené dokumenty podle stavu ke konci jednotlivých čtvrtletí či konci hospodářského roku, a to vždy do 1 měsíce od konce příslušného období.

Způsoby předání údajů:

a)  čtvrtletní údaje a předběžné údaje k 31.12  (na  formuláři BD_SVJ__monitoring.xls)

 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Podání musí být podepsáno  kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta  s bankou, účetní  firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.Adresy:
  pobočka Praha ehkab@cmzrb_cz
  pobočka Brno ehkbm@cmzrb_cz
  pobočka Ostrava ehkov@cmzrb_cz
  pobočka Hradec Králové ehkhk@cmzrb_cz
  pobočka Plzeň ehkpm@cmzrb_cz
 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.

b) formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“( konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku či ke konci hospodářského roku), daňové přiznání, účetní závěrka, zpráva o auditu, výroční zpráva, konsolidovaná účetní závěrka

 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.
 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Adresy poboček viz bod a).

  Podání musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta  s bankou, účetní  firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.

Při zasílání pobočce ČMZRB (pomocí datové schránky nebo emailu) může klient využít některý z dále uvedených postupů:  

Postup 1:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • soubor s příponou p7s
  (vzor jména souboru: DSLDP1-9999999999-20130122-093456-potvrzení.p7s)
 • soubory s příponou xml, které byly součástí podání finančnímu úřadu,
 • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a  konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
 • formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“,


Postup 2:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO  a nebylo podepsáno kvalifikovaným  elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • daňové přiznání ve formě souboru PDF
 • soubory s příponou xml, které byly součástí podání
 • Potvrzení podání učiněného datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem potvrzené příslušným Finančním úřadem
 • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
 • formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“.
Postup 3:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím datové schránky, je nutno zaslat:

 • uloženou datovou zprávu zaslanou finančnímu úřadu (soubor s příponou ZFO)
 • doručenku datové zprávy,
 • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny  (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
 • formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“.
Postup 4:

Tento postup lze použít jako náhradní řešení bez ohledu na způsob podání daňového přiznání. Je nutno zaslat:

 • vyplněný formulář daňového přiznání ve formě souboru PDF,
 • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF,
 • čestné prohlášení právnické osoby vlastnoručně podepsané statutárním orgánem klienta; naskenované ve formě souboru PDF,
  Vzory čestného prohlášení pro právnické osoby naleznete zde.
 • ormulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx.