Definice malého a středního podnikatele

Pokud se podnikatel rozhodne pro podání žádosti o podporu v rámci programu, který je určen pro malé nebo střední podnikatele (MSP), musí zvážit, zda jako žadatel podmínku malého nebo středního podnikání splňuje.

Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.

 • Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
 • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
 • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

Pojmy drobný, malý a střední podnikatel a postupy pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií jsou vymezeny v Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků (Doporučení komise o definici MSP), k němuž byl zpracován tento Aplikační výklad.

Přehledně celou problematiku shrnuje Uživatelská příručka Evropské komise k definici MSP.


Příklad stanovení počtu zaměstnanců a výše finančních ukazatelů podle definice EU pro MSP 

Doporučení Komise 2003/361/ES

I. Pojmy
 • přímý partner – podnikatel, který má majetkovou účast na žadateli, nebo podnikatel, ve kterém má žadatel majetkovou účast 25 % a více, maximálně však 50 %,
 • nepřímý partner – podnikatel, který je spojený s přímým partnerem žadatele, tj. přímý partner žadatele má v něm majetkovou účast vyšší než 50 %, nebo podnikatel, jehož majetková účast na přímém partnerovi žadatele je vyšší než 50 %,
 • přímo spojený podnikatel - podnikatel, který má majetkovou účast na žadateli přesahující 50 %, nebo podnikatel, ve kterém má žadatel majetkovou účast přesahující 50 %,
 • nepřímo spojený podnikatel
 • podnikatel, který je spojen s podnikatelem, jenž je přímo spojený se žadatelem, tj. přímo spojený podnikatel má v nepřímo spojeném podnikateli majetkovou účast vyšší než 50 %, nebo
 • podnikatel, jehož majetková účast na podnikateli přímo spojeném s žadatelem je vyšší než 50 %, nebo
 • podnikatel, který je spojen s nepřímo spojeným podnikatelem podle písm. a) a všichni další podnikatelé, kteří jsou dále takto mezi sebou spojeni.

Sledování propojenosti podnikatelů se ukončuje:

 • v případě spojení s podnikateli vlastněnými žadatelem okamžikem, kdy již nalézt najít dalšího spojeného podnikatele,
 • v případě žadatele vlastněného spojeným podnikatelem v případech, kdy již nelze najít dalšího spojeného podnikatele.
II. Postup stanovení počtu zaměstnanců a výše finančních ukazatelů

K údajům za žadatele se:

 • proporcionálně přičtou:
 • údaje za přímého partnera žadatele, plus
 • údaje za nepřímého partnera žadatele, tj. podnikatele přímo spojeného s přímým partnerem žadatele.

Partnerské podniky přímého i nepřímého partnera žadatele se neberou do úvahy.

 • v plné výši přičtou:
 • údaje za přímo spojeného podnikatele, ke kterým se přičtou proporcionálně údaje za partnera tohoto přímo spojeného  podnikatele, plus
 • údaje za nepřímo spojené podnikatele, ke kterým se přičtou proporcionálně údaje za partnery všech nepřímo spojených podnikatelů.