Osobní údaje

V Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s., IČO: 448 48 943, se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1329 (dále ČMZRB) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V informacích níže naleznete, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich klientech, uchazečích o zaměstnání v naší bance, osob, které nás osobně navštíví, a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Informace o zpracování osobních údajů

 • Informace o zpracování osobních údajů klientů.
  Více informací o zpracování osobních údajů klientů a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.
 • Více informací o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů osob v monitorovaných nebo provozovaných prostorách.
  Více informací o zpracování osobních údajů uvedených osob a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním internetových stránek.
  Více informací o zpracování osobních údajů osob a využívajících internetové stránky a jejich právech zde.

 • Správce
  Správcem osobních údajů je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 • Právo na přístup
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo podat stížnost

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů ČMZRB můžete kontaktovat ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, či cokoliv jiného.

Žádost o uplatnění práva

 • žádost lze podat na předepsaném formuláři, který je dostupný zde. Doporučujeme pro žádosti využívat tento formulář, neboť tak předejdete opomenutí vyplnit některý důležitý údaj
 • musí obsahovat minimálně tyto údaje žadatele:
  • jméno a příjmení
  • adresu
  • datum narození
 • na jedné žádosti je možno uplatnit výkon pouze jednoho práva
 • pro upřesnění žádosti je vhodné uvést roli (klient, zaměstnanec, dodavatel, apod.), u klientů číslo smlouvy, časový rámec, datum nebo všechny další informace, které umožní lokalizovat osobní údaje žadatele
 • Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

S ohledem na potřebu zajištění ochrany osobních údajů subjektů údajů a možná rizika zneužití osobních údajů při přenosu údajů mezi námi a subjekty údajů, stanovujeme níže způsoby, kterými lze přijmout a reagovat na žádosti o uplatnění práva.

Tyto způsoby zohledňují nutnost jednoznačného ověření identity osoby podávající žádost a také zajišťují bezpečný způsob přenos dat od nás k této osobě. Žádostem podaným jinak než níže stanovenými způsoby nebude moci být vyhověno a žadatel bude na tuto skutečnost upozorněn a rovněž informován o možnostech správného způsobu podání žádosti.

Pro podání žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby

 • osobně na kterékoli pobočce ČMZRB, v provozní době banky (seznam poboček je k dispozici na www.cmzrb.cz)
 • doporučenou poštovní zásilkou na adresu:
  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
  (podpis žadatele nebo jeho zástupce musí být úředně ověřen, v případě zástupce musí být přiložen originál plné moci zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem)
 • e-mailem na adresu dpo@cmzrb_cz (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem)
 • datovou schránkou: w9hdkyj

Pro zaslání nebo převzetí odpovědi na žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby

 • osobně na zvolené pobočce ČMZRB v provozní době banky (informace jsou k dispozici na www.cmzrb.cz)
 • doporučenou poštovní zásilkou do vlastních rukou žadatele nebo jeho zástupce
 • datovou schránkou žadatele nebo jeho zástupce

Pokud žadatel neurčí v žádosti preferovaný způsob odpovědi, bude mu odpověď zaslaná doporučenou poštovní zásilkou.

Dotazy týkající se zpracování osobních údajů

Ve věci dotazů ohledně záležitostí ochrany osobních údajů, které nelze vyřešit podáním žádosti o uplatnění práva, nebo je touto cestou řešit nechcete, můžete pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktovat také těmito prostředky:

 • poštovní zásilkou na adrese:
  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
 • e-mailem na adresu: dpo@cmzrb_cz

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
ÚOOÚ sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

Podmínky používání internetových stránek

Vstupem na adresu www.cmzrb.cz a na kteroukoliv stránku se zavazujete akceptovat níže uvedená ustanovení a podmínky. V případě Vašeho nesouhlasu s níže uvedenými podmínkami na server nebo kteroukoliv z jeho stránek nevstupujte.

 • Veškerá práva vyhrazena
  Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám a obrazovkám zobrazující tyto stránky, jakož i k informacím a materiálům v nich uvedeným a jejich uspořádání jsou majetkem ČMZRB.
 • Použití informací a materiálů
  Změna v informacích a materiálech obsažených na následujících stránkách, jakož i v ustanoveních, podmínkách a objevujících se popisech je vyhrazena.
 • Bez záruky
  Informace a materiály uvedené na tomto serveru /adrese/ včetně textu, grafiky, tabulek a dalších položek jsou poskytnuty na bázi "tak, jak jsou k dispozici". ČMZRB neposkytuje záruku, pokud jde o přesnost, přiměřenost nebo úplnost uvedených informací a materiálů a výslovně se zříká odpovědnosti za případné obsažené chyby nebo neúplnost těchto materiálů nebo informací.
 • Omezení odpovědnosti
  ČMZRB v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv škody přímé nebo nepřímé a to bez omezení, škody související nebo následné, ztráty nebo vydání vzniklé v souvislosti s tímto serverem nebo jeho použitím.