Od 1. 7. 2006 dochází ke změnám podmínek Programu na podporu oprav a modernizace panelových bytových domů. Program umožňuje získat dva typy podpor:

  • ­ cenově zvýhodněná záruka za úvěr
  • ­ dotace na úhradu části úroků

Příjemce podpory

Může jím být též fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v panelovém domě bez ohledu na to, zda v domě působí či nepůsobí společenství vlastníků.

Podporovaný úvěr

Podporu je možné získat k jakémukoliv bankovnímu úvěru. Původní omezení pro hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření se ruší. Lze podpořit i úvěry poskytnuté v cizí měně.

Předmět opravy

Je postačující oprava statických poruch anebo zlepšení tepelně technických vlastností domu, pokud je to nezbytné.

Předkládané doklady

Pokud to zákon dovoluje, je postačující doložit ohlášení stavby případně nařízení stavebního úřadu k údržbě stavby nebo nezbytným opravám. Není nutno předkládat doklady týkající se revize technických zařízení v domě ani odborného vedení stavby.

Limit podporované výše úvěru

Zvyšuje se na 5 500 Kč na m2 podlahové plochy bytů v opravovaném domě.

Podporované činnosti při zajišťování oprav se rozšiřují o

  • ­ projektové práce, projektové dokumentace
  • ­ statický posudek
  • ­ revize technického zařízení budov
  • ­ získání průkazu splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění

Zahájení oprav

Stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy o dodávkách strojů a zařízení uzavřeny před datem podání žádosti o podporu.

Veřejná podpora

Na vlastníky panelových domů a příjemce podpory v programu PANEL je pohlíženo jako na podnikatele, a to bez ohledu na to, jak jejich postavení vymezuje český právní řád. Z těchto důvodů jsou pro poskytované podpory platná určitá omezení, která se týkají absolutní či relativní výše poskytované podpory. Pro účely příslušných propočtů je dotace či záruka přepočtena na hrubý ekvivalent podpory vyjádřený v Kč. Podpora může být poskytnuta ve dvou režimech, a to:

  • podpora malého rozsahu, kde výše této podpory nesmí překročit v období tří let pro jednoho příjemce hrubý ekvivalent podpory omezený částkou 100 000 EUR,

nebo

  • podpora vymezená intenzitou veřejné podpory, t. j. poměrem mezi výší podpory vyjádřené hrubým ekvivalentem podpory a výší celkových investičních nákladů na opravu panelového domu. Hodnota tohoto ukazatele nesmí překročit 20 %. Pokud žadatel o podporu splňuje kriteria platná pro malého a středního podnikatele, zvyšuje se hranice intenzity veřejné podpory na 30 %. Tato kritéria splňuje většina vlastníků panelových domů.

Další informace o programu PANEL, včetně informací o ostatních službách a produktech banky, Vám podají všechna obchodní místa, případně je možné využít www.cmzrb.cz či dotazu prostřednictvím info@cmzrb_cz.