Charakteristika hlavních změn v programech podpory malého a středního podnikání pro rok 2006

Vzhledem ke skutečnosti, že programy byly vyhlášeny na období let 2004 – 2006, nedochází v příštím, tj. posledním roce tohoto cyklu, k zásadním změnám. Nicméně drobné změny zaznamenají pro příští rok všechny programy určené na podporu malého a středního podnikání, tedy jak úvěry spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie tak i podpory financované z národních prostředků.

Změny v jednotlivých programech spolufinancovaných z Operačního programu Průmysl a podnikání

  • KREDIT

V případě podávání žádostí o zvýhodněný úvěr v rozmezí 0,2 – 2 mil. Kč, tzn. o „malý“ úvěr již klient nebude podávat formulář žádosti v některém z Regionálních poradenských a informačních centrech (RPIC), ale přímo u vybrané pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky. Odpadá povinnost klienta získat doporučení RPIC/BIC. Doba splatnosti těchto úvěrů se prodlužuje na 6 let.

  • START

U bezúročného úvěru v rámci programu START již nebude existovat povinnost doporučení podnikatelského záměru RPIC. Zůstává zachována povinnost doložit jakou součást žádosti certifikát o absolvování rekvalifikačního programu „Základy podnikání“ akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rozdíl oproti předcházejícímu období spočívá v tom, že rekvalifikační programy s požadovanou akreditací bude poskytovat více subjektů než doposud a klient tak bude mít větší prostor při svém výběru. Orientační přehled akreditovaných programů bude zveřejněn na www.cmzrb.cz.

Podmínky programu byly dále upraveny tak, že řeší přístup do programu START i pro podnikatele, kteří v minulosti podnikali mimo území ČR. I na ně se vztahuje podmínka, počátku podnikání v roce podání žádosti nebo v roce předchozím, a to buď poprvé nebo minimálně po 7 letech od ukončení předcházející podnikatelské činnosti.

Změny v jednotlivých programech financovaných z národních prostředků

  • ZÁRUKA

Nebude již poskytována záruka za leasing. Vyspělost leasingového trhu v ČR je již taková, že tento nástroj podpory není nezbytný.

V případě poskytování záruk za provozní (revolvingové) úvěry bude banka tuto záruku poskytovat pouze v případech, že ručení bude opakováním již ručení předchozího.

  • PROGRES

Po dočasném zvýšení úrokové sazby, které bylo nezbytné pro zabezpečení plynulosti fungování programu v roce 2005, reagují nové podmínky programu platné od 1. ledna 2006 na možnosti jeho zdrojového krytí a priority stanovené vládou České republiky. Pevná úroková sazba je stanovena na 3 % p. a., pro projekty umístěné na území NUTS 2 (Severozápad) je snížena na 2 % p. a.

Výhodou pro potenciální klienty bude i delší doba splatnosti, která je prodloužena z 8 na 9 let.

V případě programu PROGRES bude zajištění úvěru vyžadováno minimálně směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou.

  • TRH

Změny pro rok 2006 jsou v případě poskytování zvýhodněných úvěrů obdobné jako v případě programu START, tzn. je zrušena povinnost doporučení projektu ze strany RPIC/BIC a je rozšířen počet subjektů poskytujících rekvalifikační program „Základy podnikání“.

Změny společné pro všechny úvěrové programy

Do uznatelných nákladů projektů lze/nelze zahrnout DPH na základě tohoto principu:

  • pokud není klient plátcem DPH – lze daň zahrnout do uznatelných nákladů,
  • pokud je klient plátcem DPH – lze daň zahrnout do uznatelných nákladů pouze v případě, že klient nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.

Úplné znění programů podpory malého a středního podnikání platné od 1. ledna 2006 naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz/CZ/Podpora_podnikani/Male_a_stredni_podnikani/default.htm