V návaznosti na novelizaci Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace panelových bytových domů, se s účinností od 1. 5. 2009 mění podmínky poskytování dotací a záruk na podporu oprav a modernizace bytových domů v programu PANEL. Nové podmínky se vztahují na žádosti podané od 1. 5. 2009.

Dne 5. 5. 2009 budou na webové stránce Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz) a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., (www.cmzrb.cz) zveřejněny:

  • nové znění programu PANEL,
  • nové formuláře žádostí o dotace a záruky.

Nové formuláře žádostí, včetně příloh, musí být použity u všech žádostí podaných po 31. 5. 2009.

V přechodném období do 31. 5. 2009 lze předkládat žádosti i na starých formulářích (včetně stanoviska PIS) s tím, že budou přijímány podmíněně.

Žadatelé budou povinni doložit do 4 měsíců od podání žádosti nové stanovisko PIS odpovídající podmínkám programu PANEL platným od 1. 5. 2009.

Žádosti neobsahující ke dni podání žádosti žádné stanovisko PIS budou z důvodu nesplnění podmínek programu PANEL (bod 3.5.d) zamítnuty.