Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., připravuje na základě pokynu Ministerstva průmyslu a obchodu rozšíření Programu záruk o podporu obnovy a rozvoje malých a středních podnikatelů postižených povodní v červnu 2013.

Kromě záruky budou podnikatelé, po vyčerpání zaručeného úvěru, moci získat i jednorázový příspěvek k zaručenému úvěru.

Podnikatelé žádající o záruku budou povinni prokázat škodu na dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku nebo zásobách protokolem o škodách sepsaným s pojišťovacím ústavem. Protokol lze nahradit potvrzením o vzniku škodní události od orgánu příslušného podle zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.