1. Podpora malého a středního podnikání


  • 6, 4 mld. Kč záruk, kterými bylo podpořeno získání 9,6 mld. Kč úvěrů, nárůst o více než 80 % proti roku 2008
  • 0,2 mld. Kč podřízených úvěrů k projektům s více než 0,5 mld. Kč nákladů

 

a)    Záruky

V roce 2009 poskytla banka 878 cenově zvýhodněných záruk za bankovní úvěry v celkové výši 6369 mil. Kč. S přihlédnutím k postupnému náběhu programů počet i výše poskytnutých záruk potvrzují rostoucí zájem o tento produkt. Zárukami byly podpořeny úvěry v částce 9 550 mil. Kč.

Záruky za investiční úvěry byly poskytnuty v celkové výši 3 436 mil. Kč pro 274 podnikatelů. Z toho bylo zjednodušeným postupem poskytnuto 159 záruk ve výši 289 mil. Kč.

Záruky za provozní úvěry činily 2 933 mil. Kč, tj. 46 % z celkové výše poskytnutých záruk. Zjednodušený postup vyřizování žádostí o záruku využilo 523 žadatelů.

Podobně jako v předchozích letech byly nejvýznamnějšími partnery Česká spořitelna, a. s., a Komerční banka, a. s. Z ostatních bank se na záručních obchodech nejvíce podílely Raiffeisenbank a. s. (11,0 %) a GE Money Bank, a. s. (4,8 %).

b)    Úvěry

Banka poskytla v roce 2009 celkem 44 zvýhodněných, zejména podřízených úvěrů ve výši 209 mil. Kč.

 


 

Malí a střední podnikatelé předložili v roce 2009 celkem 1 288 žádostí o podporu formu záruk za úvěry či podřízené úvěry (viz tabulka č. 1). Z tohoto počtu bylo 922 žádostí kladně vyřízeno, 36 žádostí bylo zamítnuto pro nesplnění podmínek programu nebo pro příliš vysoké riziko financování projektu. Od žádosti odstoupilo v průběhu jejího vyřizování 148 žadatelů. Zbývajících 182 žádostí nebylo v roce 2009 vyřízeno. Jedná se vesměs o žádosti v programech ZÁRUKA, které byly převedeny k vyřízení do roku 2010.

 

Žádosti o podporu a jejich vyřizování
Ukazatel
2005
2006
2007
2008
2009
Podané žádosti
počet
4 174
2 532
3 164
2 474
1 288
Kladně vyřízené žádosti
počet
3 312
2 075
1 745
1 878
9222. Podpora oprav bytových domů

Na podporu oprav bytových domů, zejména postavených panelovou technologií, bylo v roce

2009 z prostředků poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení využito na základě smluv uzavřených s příjemci podpor formou dotací a záruk 2 476 mil. Kč, od roku 2001 pak celkově 11 750 mil. Kč.

Vlastníkům nebo spoluvlastníkům bytového domu byly poskytovány podpory ve formě:

 

  • záruky za bankovní úvěr,
  • dotace na úhradu úroků z úvěru.

 

a)    Záruky

V roce 2009 poskytla banka 188 záruk ve výši 952 mil. Kč, které umožnily žadatelům získat úvěry na opravy bytových domů ve výši 1 352 mil. Kč. V roce 2009 mírně převýšil počet záruk poskytnutých společenstvím vlastníků bytových jednotek počet záruk pro bytová družstva.

b)    Dotace na úhradu úroků

V  roce 2009 uzavřeno více než 2 tisíce smluv o poskytnutí dotace na úhradu úroků ve výši 2,36 mld. Kč.


Regionální statistika rozložení dotací v roce 2009

Kraj

Dotace
počet (v ks)
objem (v mil. Kč)
úvěr (v mil. Kč)
Hl. město Praha
79
109,3
672,6
Středočeský
73
86,3
479,8
Jihočeský
129
132,0
736,5
Plzeňský
131
150,5
850,0
Karlovarský
62
47,3
267,4
Ústecký
165
215,9
1 173,8
Liberecký
65
74,5
399,1
Královéhradecký
64
98,2
502,4
Pardubický
35
53,2
286,9
Vysočina
78
88,0
476,7
Jihomoravský
204
195,0
1 107,8
Olomoucký
162
132,9
719,0
Zlínský
124
107,8
559,1
Moravskoslezský
787
872,7
4 547,1
ČR celkem
2 158
2 363,5
12 778,2


3. Financování municipální infrastruktury

a)    Úvěry v programech OBEC a Obec 2

V roce 2009 banka poskytla 6 úvěrů v celkové výši 118 mil. Kč. Od vyhlášení programu v roce 2006 bylo poskytnuto 21 úvěrů v celkové výši 397 mil. Kč. Kapacita programu OBEC byla vyčerpána, a proto byl v srpnu 2009 zahájen nový program OBEC 2 využívající zdroje získané od Rozvojové banky Rady Evropy. V rámci nového programu OBEC 2 bylo ve 2. pololetí 2009 zpracováno 10 nabídek do zadávacích řízení v hodnotě 65 mil. Kč, z nichž 4 byly úspěšné.

b)    Úvěry z Regionálního rozvojového fondu

V roce 2009 banka poskytla 8 úvěrů v celkové výši 118 mil. Kč. Od obnovení příjmu žádostí v roce 2008 bylo celkově poskytnuto 15 úvěrů ve výši 190 mil. Kč. V období zhoršené dostupnosti úvěrů banka ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj nabídla obcím za velmi příznivých podmínek financování projektů zaměřených na rozvoj a zkvalitnění místních komunikací a na vodohospodářské projekty. V druhé polovině roku 2009 bylo nutné poskytování dalších úvěrů pozastavit, neboť disponibilní zdroje byly vyčerpány.


Kontakt
Úsek strategie
Tel.: + 420 255 721 252, 250
E-mail: info@cmzrb_cz