Dnem 5. 10. 2007 byl pozastaven příjem žádostí o dotace k úhradě úroků v programu PANEL. Žádosti o záruku v tomto programu jsou i nadále přijímány a vyřizovány.

Termín obnovení příjmu žádostí o dotace v programu PANEL nebyl dosud stanoven.

V současné době nelze zaručit, že po obnovení příjmu žádostí o dotace budou podmínky programu PANEL beze změny zachovány. Z uvedeného důvodu upozorňujeme žadatele o záruky, že vyjádření o způsobilosti projektu k podpoře vydávaná Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., nemusí být v budoucnu považována za vyhovující z hlediska podání žádosti o dotaci a že se případné zahájení stavebních prací či uzavření smluv s dodavateli strojů a zařízení může v budoucnu stát zásadní překážkou pro poskytnutí dotace v programu PANEL.