Rozšíření programu REKONSTRUKCE 2006

Na základě Strategie obnovy části Plzeňského kraje (vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností Rokycany), postižené povodní v květnu 2006, kterou schválila vláda České republiky dne 3. 7. 2006, usnesením č. 827, rozšiřuje Ministerstvo průmyslu a obchodu působnost programu REKONSTRUKCE 2006 i na uvedenou část Plzeňského kraje.

Program REKONSTRUKCE 2006 je program pomoci malým a středním podnikům postiženým povodní v roce 2006 při obnově jejich podnikatelské činnosti. Území České republiky, na kterém je program realizován, je v souladu se Strategiemi obnovy území postižených povodní schválených usneseními vlády č. 604/2006 a 827/2006. Jsou to území krajů Jihočeského, Středočeského, Plzeňského (vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností Rokycany), Ústeckého, Pardubického, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského.

Z programu REKONSTRUKCE 2006 jsou poskytovány dotace na obnovu podnikání drobným podnikatelům (s méně než 10 zaměstnanci) až do výše 10 % uznatelných nákladů, (max. 1 mil. Kč) a všem malým a středním podnikatelům jsou poskytovány cenově zvýhodněné záruky za bankovní úvěry až do výše 90 % jistiny úvěru.

Úplné znění programu je uvedeno na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz a na internetových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. www.cmzrb.cz, která je pověřena realizací programu. Žádosti o podporu přijímá Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na jejichž stránkách je uveden i příslušný formulář žádosti o podporu. Žádosti o poskytnutí záruk se přijímají do 31. 12. 2006 a žádosti o poskytnutí dotací do 30. 5. 2007.

Pro přípravu žádosti o podporu z programu REKONSTRUKCE 2006 lze využít dotovaných poradenských služeb z programu Ministerstva průmyslu a obchodu PORADENSTVÍ, které poskytují regionální poradenská a informační centra (RPIC), jejichž seznam je uveden na www.czechinvest.org.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor podpory malého a středního podnikání

4. 8. 2006