Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., uzavřela do konce roku 2007 smlouvy o poskytnutí dotace s více jak dvěma třetinami žadatelů o tuto podpory. Vyřizování podaných žádostí bude s maximální intenzitou pokračovat i na počátku roku 2008. Předpokládáme, že do konce února 2008 budou zbývající žadatele, jejichž žádosti budou pokryty z dodatečných prostředků získaných koncem roku 2007, vyzváni k podpisu smlouvy o dotaci. Žadatelé, jejichž žádosti budou financovány z prostředků určených pro rok 2008, budou vyzváni k uzavření smluv až po doplnění podkladů u všech podaných žádostí a získání úplného přehledu o celkové potřebě prostředků pro jejich financování.

Státní fond rozvoje bydlení pokračuje v jednáních o dalším financování dotací v programu PANEL. Současně je projednávána otázka kritérií, na jejichž základě by bylo možné, po vytvoření příslušného legislativního základu, diferencovat po obnovení příjmu žádostí o dotace výši poskytnuté dotace na úhradu úroků a zvýšit tak účinnost fungování programu. Zatím předpokládaný pracovní termín pro obnovení příjmu žádostí je konec prvního čtvrtletí 2008.

Žádosti o záruky jsou i nadále průběžně vyřizovány.