Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., a Evropská investiční banka (EIB) podepsaly v závěru listopadu 2007 úvěrovou smlouvu, na jejímž základě ČMZRB získá dlouhodobý úvěr ve výši 600 mil. Kč. Úvěrové zdroje budou využity zejména pro spolufinancování investičně zaměřených rozvojových projektů malých a středních podnikatelů v rámci programu PROGRES.

Program PROGRES tvoří součást Operačního programu Podnikání a inovace, který byl schválen Evropskou komisí 3. 12. 2007 v návaznosti na schválení Národního Strategického Referenčního Rámce ČR pro roky 2007 – 2013. Podřízené úvěry poskytované v rámci programu PROGRES mají za cíl posílit po dobu až 6 let kapitálové vybavení podnikatelů a tak jim umožnit realizaci jejich podnikatelských záměrů. Příjemci těchto podřízených úvěrů jsou malé a střední podniky, dle vymezení provedeného Evropskou unií, pro které je bariérou získání externího financování nižší kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Podmínky programu motivují podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti a jejímu udržení.

Uzavřením úvěrové smlouvy s EIB rozšířila ČMZRB okruh mezinárodních finančních institucí, které podporují svými zdroji její úvěry pro malé a střední podnikání. Patří k nim německá rozvojová banka Kreditanstalt für Wiederaufbau, Rozvojová banka Rady Evropy a Nordic Investment Bank. EIB, která již poskytla ČMZRB zdroje na infrastrukturní úvěry, nyní půjčuje prostředky ČMZRB na financování jejích hlavních činností, tj. podporu malého a středního podnikání, a to konkrétně na program, který je kofincován dotacemi ze strukturálních fondů EU.

EIB je finanční institucí zaměřenou na dlouhodobé financování investičních projektů na podporu politiky Evropské unie. Byla založena, tzv. Římskou dohodou před 50 lety a jejími akcionáři jsou členské země Evropské unie. Ke klíčovým činnostem EIB také patří podpora malého a středního podnikání. Provádí ji nepřímo formou úvěrů poskytovaných na tyto účely prostřednictvím místních bank nebo finančních institucí. To je rovněž případ úvěru poskytnutého pro ČMZRB.

 

Kontakt
Úsek podpory a strategie
tel. 255 721 250
e-mail: info@cmzrb_cz