Notifikace programu PANEL - prohlášení Státního fondu rozvoje bydlení

Vzhledem ke stále rostoucímu zájmu vlastníků panelových bytových domu o informace týkající se tzv. notifikace programu PANEL (nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SRFB) ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů) vydává SFRB toto stanovisko :

V návaznosti na závazky, které po vstupu do EU vyplývají pro Českou republiku z článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství bylo fungování programu PANEL dočasně omezeno tzv. pravidlem „de minimis“. Toto omezení je definováno nařízením komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu "de minimis". Jeho cílem je stanovit takovou výši podpory, která neovlivní obchod mezi členskými státy a/nebo nenaruší ani nehrozí narušením hospodářské soutěže. Takováto podpora pak nespadá pod čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES. Evropská komise stanovila strop pro tuto podporu ve výši 100 000 Eur poskytnutých jednomu žadateli v období 3 let.

Aby bylo možno toto omezení v rámci programu PANEL zrušit, požádal SFRB Evropskou komisi o tzv. notifikaci programu. Notifikace je proces, v rámci kterého jsou jednotlivé národní dotační programy posouzeny orgány Evropské komise s ohledem na slučitelnost či neslučitelnost dané podpory s legislativou EU. Je-li dotační titul uznán jako podpora slučitelná s požadavky EU, nevztahuje se na něj omezení „de minimis“ .

V současné době je program PANEL ve finálním stadiu notifikačního procesu a SFRB očekává v nejbližších dnech závěrečné souhlasné stanovisko Evropské komise. Neprodleně po obdržení tohoto stanoviska vydá SFRB pokyn, na základě kterého budou Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou zpracovány všechny žádosti o podporu, které nemohly být s ohledem na limit „de minimis“ doposud řádně vyřízeny. V těchto případech budou žadatelé vyrozuměni do 15. prosince 2005.