Od 17. 8. 2009 zahajuje ČMZRB poskytování úvěrů v Programu dlouhodobých úvěrů pro financování infrastruktury obcí (OBEC 2). Cílem programu je financování investic k zachování a rozvoji  infrastruktury obcí zvyšujících kvalitu života obyvatel.

Příjemcem  úvěru mohou být obce, svazky  obcí a vodohospodářské akciové společnosti s kapitálovou účastí obcí  na území České republiky.

Úvěry jsou poskytovány za těchto podmínek:

• Úvěry jsou poskytovány pouze v české měně a pouze na financování způsobilých výdajů projektu.
•  Výše úvěru: minimálně 8  mil. Kč, maximálně 250 mil. Kč. 
• Splatnost  úvěru: minimálně 10 let, maximálně 15 let, od data podpisu smlouvy o úvěru (úvěr lze bez sankce předčasně splatit).   
• Čerpání úvěru: až 30 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru na základě předložených daňových či účetních dokladů, nedočerpání úvěru nepodléhá sankci.
• Odklad splátek jistiny úvěru: až 36 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru.
• Úroková sazba: pevná po celou dobu splácení úvěru. Výše úrokové sazby se stanovuje při poskytnutí úvěru podle podmínek na finančním trhu.
• Zajištění úvěru není vyžadováno s výjimkou úvěrů pro svazky obcí nebo  úvěrů se zvýšeným rizikem návratnosti úvěrových zdrojů.

Úvěr lze čerpat pouze na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně  nákupu pozemků a zpracování projektové dokumentace (DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje).

Projekt musí splňovat tyto podmínky:

• musí být realizován na území České republiky,
• musí být zaměřen na zachování a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví obce či vodohospodářské společnosti zvyšující kvalitu života obyvatel.

Úvěry mohou být poskytnuty na pořízení nebo rekonstrukci majetku v těchto oblastech:

a) vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod,
b) elektrifikace, plynofikace,
c) školská a předškolní zařízení,
d) kulturní a sportovní zařízení,
e) sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou pro seniory a handicapované občany),
f) místní komunikace a jejich osvětlení, vč. světelné dopravní signalizace,
g) dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy), pořízení dopravních prostředků k zajištění místní veřejné dopravy,
h) zařízení na skládkování a likvidaci tuhého odpadu (skládky, spalovny),
i) zateplování budov, instalace měřicí techniky, využití obnovitelných zdrojů energie, apod.,
j) jiné projekty zaměřené na zlepšení podmínek bydlení a životního prostředí obcí (po předchozí konzultaci projektu s ČMZRB).

Program je vyhlášen na období do 31.12.2012.

Žádost o úvěr mohou předkládat pouze obce, a to v případě zakázek malého rozsahu (cena úvěru do 2 mil. Kč).

Ve všech ostatních případech  bude poskytnutí úvěru posuzováno na základě zadávacího řízení vyhlášeného obcí nebo vodohospodářskou společností.  V případě zakázek podlimitních (cena úvěru do 5,857 mil. Kč) bude ČMZRB reagovat na výzvu k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení.

Doplňující informace a formulář žádosti budou zveřejněny na webové stránce ČMZRB dne 24. 7. 2009.
Kontakt:
JUDr. Lenka Loudová, tel. 255 721 487, e-mail: loudova@cmzrb_cz
Ing.  Václav Jakobe,  255 721 480, e-mail: jakobe@cmzrb_cz