Od 2. června 2010 byl rozšířen okruh projektů, u nichž mohou obce využít zvýhodněné úvěry v rámci programu MUFIS 2 .

Úvěry z programu MUFIS 2 mohou být od 2. 6. 2010 obcím poskytovány též na pořízení nebo rekonstrukci majetku v těchto oblastech:

  • elektrifikace, plynofikace,
  • školská a předškolní zařízení,
  • kulturní a sportovní zařízení,
  • sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou pro seniory a handicapované občany),
  • místní komunikace a jejich osvětlení, vč. světelné dopravní signalizace,
  • dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy), pořízení dopravních prostředků k zajištění místní veřejné dopravy,
  • zařízení na skládkování a likvidaci tuhého odpadu (skládky, spalovny),
  • zateplování budov, instalace měřicí techniky, využití obnovitelných zdrojů energie,
  • budovy, které jsou sídlem obce či svazku obcí nebo slouží pro činnost místních orgánů veřejné správy,
  • jiné projekty zaměřené na zlepšení podmínek bydlení a životního prostředí obcí (po předchozí konzultaci projektu s ČMZRB).

I nadále lze tyto úvěry využívat k výstavbě či rekonstrukci  vodovodů, kanalizace, čistíren odpadních vod a jiných vodohospodářských staveb (např. regulace místních rybníků, vodních toků apod.).

Okruh podporovatelných projektů se provedenými změnami velmi přiblížil dalšímu z úvěrových programů, který ČMZRB obcím nabízí, a to programu OBEC 2. Rozdíly mezi uvedenými programy spočívají hlavně v maximální výši úvěru a době jejich splatnosti.  V případě programu OBEC 2 lze získat úvěry až 250 mil. Kč se splatností až 15 let; u programu MUFIS 2 činí maximální částka úvěru 30 mil. Kč a splatnost maximálně 10 let. Podrobnější charakteristika obou programů je uvedena na webu ČMZRM www.cmzrb.cz.