Dnem 2. dubna 2008 se obnovuje příjem žádostí o dotace na úhradu úroků v Programu na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL.

Dotace se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru až o 2 procentní body proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru, nejvýše však do výše úrokové sazby uvedené ve smlouvě o úvěru. Postup výpočtu dotace stanoví nařízení vlády č. 299/2001 Sb. Podmínka maximálního stáří smlouvy o úvěru k datu podání žádosti o dotaci (6 měsíců) zůstává zachována.

Pro žádosti o dotace je nutno použít nový vzor formuláře platný od 2. dubna 2008.

Pokud budou k opravovanému domu současně nebo postupně podávány žádosti o záruku a dotaci, budou vystavována potvrzení o způsobilosti žádosti k podpoře zvlášť pro každou žádost. Stavební práce mohou být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení mohou být uzavírány až po rozhodném datu uvedeném v potvrzení o způsobilosti vydaném k žádosti o dotaci.

Podrobnější informace viz Podpora bydlení.