Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podepsala dne 1. prosince 2010 úvěrovou smlouvu s německou rozvojovou bankou Kreditanstalt fűr Wiederaufbau (KfW). Úvěr, jehož výše činí 30 mil. EUR, ČMZRB použije na kofinancování již připravených investičních projektů v rámci Programu obnovitelné energie.

Investiční projekty jsou realizovány malými a středními podnikateli (MSP) nebo účelově vytvořenými subjekty splňujícími kritéria MSP. Částka úvěrů nebo syndikovaných úvěrů poskytovaných ve spolupráci s komerčními bankami byla omezena na maximálně 5 mil. EUR nebo ekvivalent této částky v českých korunách, případně v jiné měně.

Úvěr od KfW je již čtvrtým úvěrem, který ČMZRB od této banky získala. První úvěrová linka byla uzavřena v říjnu 2001, druhá v dubnu 2004, přičemž zdroje z obou linek byly použity pro úvěry malým a středním podnikatelům na financování jejich projektů v rámci národních programů podpory a programů kofinancovaných z evropských strukturálních fondů. Třetí úvěrová linka byla uzavřena v říjnu 2005 za účelem finančně podpořit zlepšování a rozvíjení municipální infrastruktury. Celkový souhrn částek získaných ze všech úvěrových linek od KfW činí 45 mil. EUR. Granty z rozpočtu Evropské unie a podpora Rozvojové banky Rady Evropy umožnily poskytování úvěrů klientům za výhodných podmínek.

KfW je bankou vlastněnou z 80 % vládou Spolkové republiky Německo a z 20 % spolkovými zeměmi. Poskytuje po dobu více než 60 let účinnou podporu rozvoji malého a středního podnikání, bydlení, ochraně životního prostředí, úsporám energie, zlepšování infrastruktury, apod. Zaměřuje se také na poskytování úvěrů a dotací na podporu různých programů v rozvojových zemích. KfW získává zdroje na kapitálovém trhu a je jednou z 5 významných bank v Německu.

ČMZRB také spolupracuje s dalšími mezinárodními finančními institucemi, z jejichž zdrojů se podporují úvěry, které ČMZRB poskytuje malým a středním podnikatelům Patří k nim zejména Evropská investiční banka, Rozvojová banka Rady Evropy a Nordic Investment Bank.