Dokumenty

Žádost - VADIUM

Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny nesmí přesáhnout 50 MB.

Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte některou z našich poboček.

Formulář žádosti:

Žádost o záruku za nabídku v programu VADIUM 2018 až 2023

Přílohy:

Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnická osoba)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzická osoba)
Příloha – Souhlas manžela/manželky

Při prvním předložení žádosti je nutno předložit též:

Prohlášení žadatele o záruky za nabídku
Příloha C (pro žadatele vedoucí účetnictví)
Příloha D (pro žadatele vedoucí daňovou evidenci)
V příloze C či D žadatel nevyplňuje sloupce “Plán”, pouze sloupce “Minulost”.

Místo předložení:

Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Způsob předkládání žádosti a jejích příloh

a) Osobně na pobočce ČMZRB, kde žadatel předloží žádost se všemi přílohami.

b) Elektronicky, nebo poštou:

žadatel zašle do datové schránky, nebo přes webovou podatelnu ČMZRB (v předmětu zprávy uvede pobočku ČMZRB, kterou zvolil), případně na e-mailovou adresu pobočky ČMZRB, nebo poštou na adresu pobočky ČMZRB; případný doklad o oprávnění k podnikání předloží v listinné podobě až při podpisu smlouvy o záruce spolu s ostatními přílohami (zároveň podepisuje dříve předloženou žádost).

Size: XS SM MD LG XL XXL