S-záruka za úvěr v programu Záruka 2015 až 2023

Záruka ke komerčním úvěrům pro sociální podnikatele

S-záruka za úvěr v programu Záruka 2015 až 2023 usnadňuje sociálním podnikatelům přístup k prostředkům od komerčních bank. Prostřednictvím tohoto programu zaručujeme investiční úvěry, které jsou využity na financování projektů realizovaných kdekoliv na území ČR.

Jakou záruku nabízíme?

 • investiční
 • bez poplatků
 • do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • s délkou ručení až 8 let
 • s finančním příspěvkem v max. výši 500 tis. Kč na způsobilé výdaje projektu

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

 • nákup strojů a zařízení
 • nákup a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Pro koho je určen?

 • úvěr je určen pro malé a střední podnikatele, kteří působí jako sociální podnikatelé v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, energetika, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu

Záruka je poskytována k úvěrům od bank, které mají uzavřenou dohodu s ČMZRB o spolupráci při poskytování individuálních záruk v programu Záruka 2015 až 2023. Seznam spolupracujících bank naleznete zde.

Záruky jsou poskytovány za těchto podmínek:

 • typ zaručovaného úvěru: investiční,
 • výše záruky: maximálně 20 mil. Kč,
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,
 • doba ručení nepřesahuje 8 let.

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

K zaručovanému úvěru může být poskytnut finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, maximálně však do výše 500 000 Kč.

Záruka a finanční příspěvek jsou poskytovány jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013) nebo dle blokové výjimky (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014), podrobněji viz Veřejná podpora.

Příjemci podpory

Malý a střední podnikatel oprávněný k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a registrovaný jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Příjemce podpory musí být sociálním podnikatelem, tj. zejména musí:

 • zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce
 • reinvestovat více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání
 • uplatňovat demokratický styl řízení
 • rozvíjet svoji společenskou odpovědnost.

Další podmínky, které musí splňovat příjemce podpory, jsou uvedeny ve Výzvě IV programu ZÁRUKA 2015 až 2023, jejíž znění naleznete zde.

Způsobilé výdaje

Zaručovaný úvěr může být použit na:

a) pořízení a technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku,

b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

V souvislosti s poskytnutím záruky je DPH ke způsobilému výdaji rovněž způsobilým výdajem.

Pro účely výplaty finančního příspěvku však není v případě plátců DPH a podnikatelů, kteří jeho vrácení mohou nárokovat, DPH způsobilým výdajem.

Výhody produktu
 • usnadnění přístupu k bankovním úvěrům – převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem
 • výhodný zajišťovací bankovní instrument se státní podporou
 • získání finančního příspěvku
 • možnost získání zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami
 • záruka je poskytována bez poplatku
Podmínky poskytnutí produktu

a) projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti CZ-NACE,

b) projekt bude realizován na území České republiky,

c) žadatel, který vykonává činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) má oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu zajištěno, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) nevyužívaly podporu poskytovanou prostřednictvím záruky,

d) na jeden projekt mohou být současně poskytnuty na různé typy způsobilých výdajů jedna S-záruka s finančním příspěvkem (na investiční výdaje) a jedna M-záruka (na provozní výdaje).

V případě podpory poskytnuté podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014:

a) projekt musí být počáteční investicí, podrobněji viz Počáteční investice

b) stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení nesmí být uzavřeny před datem podání žádosti o podporu.

Další informace

Úplné znění Výzvy IV Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 naleznete zde.

Jak správně postupovat při zpracování žádosti a jejím podání – Pokyny pro žadatele o záruku.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Size: XS SM MD LG XL XXL