M-záruka za úvěr v programu ZÁRUKA 2015 až 2023

Záruka ke komerčním úvěrům pro malé a střední podnikatele

M-záruka v programu Záruka 2015 až 2023 usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům. Díky nim pak mohou snáze realizovat své podnikatelské záměry investičního i provozního charakteru kdekoliv na území ČR.

Jakou záruku nabízíme?

 • provozní i investiční
 • bez poplatků
 • do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru
 • s délkou ručení až 6 let

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

 • pořízení zásob
 • nákup strojů a zařízení
 • nákup a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého i drobného nehmotného majetku

Pro koho je určen?

 • úvěr je určen pro malé a střední podnikatele, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu

Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v programu Záruka 2015 až 2023 za těchto podmínek:

 • typ zaručovaného úvěru: provozní nebo investiční,
 • výše zaručovaného úvěru: maximálně 4 mil. Kč,
 • až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru,
 • doba ručení: maximálně 6 let,

Seznam spolupracujících bank naleznete zde.

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013), podrobněji viz Veřejná podpora.

Příjemci podpory

Malý podnikatel – a pro čistě investiční úvěry i střední podnikatel – oprávněný k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a registrovaný jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Další podmínky, které musí splňovat příjemce podpory, jsou uvedeny ve Výzvě IV programu Záruka 2015 až 2023.

Způsobilé výdaje

Zaručovaný úvěr může být použit na:

a) pořízení a technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku,

b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

c) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj,

d) pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek.

DPH ke způsobilému výdaji je v souvislosti s poskytnutím záruky rovněž způsobilým výdajem.

Nepřípustné je pořízení vozidel pro silniční nákladní dopravu, pokud je žadatelem podnikatel provozující silniční nákladní dopravu jako službu pro třetí osoby.

Výhody produktu
 • usnadnění přístupu k bankovním úvěrům – převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem,
 • výhodný zajišťovací bankovní instrument se státní podporou
 • možnost získání zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami
 • záruka je poskytována bez poplatku
Podmínky poskytnutí produktu

a) projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti CZ-NACE a nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu,

b) projekt bude realizován na území České republiky,

c) žadatel, který vykonává činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) má oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu zajištěno, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury nevyužívaly podporu poskytovanou prostřednictvím záruky,

d) poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis.

e) na jeden projekt na různé typy způsobilých výdajů (investiční/provozní) mohou být současně poskytnuty:

 1. dvě M-záruky
 2. jedna M-záruka a jedna S-záruka s finančním příspěvkem
Další informace

Úplné znění Výzvy IV programu ZÁRUKA 2015 až 2023 naleznete zde.
Jak správně postupovat při zpracování žádosti a jejím podání – Pokyny pro žadatele o záruku.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Přečtěte si příběhy podnikatelů, kteří využili M-záruku pro růst svého podnikání.

Přečíst si příběhy
Size: XS SM MD LG XL XXL