Záruka v programu EXPANZE

Záruka k rozvoji Vašeho podnikání

Program EXPANZE – záruky usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k provozním a investičním úvěrům od komerčních bank. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jakou záruku nabízíme?

 • za provozní a investiční úvěr
 • výše zaručovaného úvěru 4 – 25 mil. Kč
 • až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru
 • doba ručení až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci)
 • bez poplatků

Zvláštní podporované aktivity

 • výše zaručovaného úvěru 1 – 40 mil. Kč
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • doba ručení až 12 let

Záruku s těmito parametry lze získat, pokud projekt zahrnuje jednu z následujících aktivit:

 • realizace projektu ve zvýhodněném regionu
 • zavedení/rozvoj vysokorychlostního internetu
 • efektivní využívání vody v průmyslu
 • zpracování dřeva poškozeného kůrovcem
 • podnikatelská centra

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

 • k pořízení a financování zásob, včetně drobného hmotného majetku
 • na výdaje na osobní náklady, na nájem prostor, za dodávky elektrické energie, plynu a vody, výdaje na stočné
 • k pořízení nových strojů a zařízení
 • k pořízení a technickému zhodnocení staveb včetně zastavěných pozemků
 • k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

Pro koho je určen?

 • pro malé a střední podnikatele podnikající v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu

Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou Smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v programu EXPANZE. Seznam spolupracujících bank naleznete zde.

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013), podrobněji viz Veřejná podpora.

Příjemci podpory

Malí a střední podnikatelé vyhovující Definici MSP a podmínkám Výzvy programu EXPANZE – záruky.

 

Způsobilé výdaje

Zaručovaný úvěr může být použit na:

a) dlouhodobý hmotný majetek:

 • pořízení nových strojů a zařízení,
 • pořízení a technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) staveb včetně zastavěných pozemků,

b) dlouhodobý nehmotný majetek,

c) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj,

d) pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek,

e) výdaje na osobní náklady, na nájem prostor pro vlastní podnikání příjemce podpory, výdaje příjemce podpory za dodávky elektrické ennergie, plynu a vody, výdaje na stočné příjemce podpory.

Výdaje ze zaručovaného úvěru musí i v případě záruky za provozní úvěr, ze kterého budou čerpány výdaje pouze na položky uvedené pod písm. c) – e), vždy souviset s realizací investičního projektu příjemce podpory uvedeného v žádosti, který zahrnuje výdaje na dlouhodobý hmotný majetek nebo dlouhodobý nehmotný majetek.

DPH ke způsobilému výdaji a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji je v souvislosti s poskytnutím záruky rovněž způsobilým výdajem.

Nepřípustné je pořízení vozidel pro silniční nákladní dopravu, pokud je žadatelem podnikatel provozující silniční nákladní dopravu jako službu pro třetí osoby.

Výhody produktu
 • usnadnění přístupu k bankovním úvěrům – převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem
 • výhodný zajišťovací bankovní instrument se státní podporou
 • možnost získání zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami
 • záruka je poskytována bez poplatku
 • šíře způsobilých výdajů
 • výše a doba ručení

 

Podmínky poskytnutí produktu

a) projekt bude realizován na území České republiky mimo území hlavního města Prahy,

b) projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti CZ-NACE a nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu,

c) zaručovaný úvěr nesmí být čerpán před datem podání žádosti o záruku,

d) projekt, jehož způsobilými výdaji jsou výdaje na pořízení a/nebo technické zhodnocení nemovitých věcí, zahrnuje též pořízení strojů a zařízení,

e) projekt, jehož způsobilými výdaji jsou výdaje investičního charakteru (tj. výdaje dle čl. 4.3.2 písm. a) a b) Výzvy) je modernizační a/nebo rozvojový,

f) žadatel, který vykonává činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03), výroby tabákových výrobků (CZ-NACE 12), zpracování zbytkových látek z tabáku (v rámci CZ-NACE 38.32), velkoobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 46.35) a maloobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 47.26) má oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu zajištěno, aby tyto jeho činnosti nevyužívaly podporu poskytovanou prostřednictvím záruky,

g) poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis;

h) na jeden projekt může být poskytnuta pouze 1 záruka z programu EXPANZE – záruky.

Podrobněji viz Výzva I programu EXPANZE – záruky – zde.

Další informace

Úplné znění Výzvy I programu EXPANZE – záruky naleznete zde.
Jak správně postupovat při zpracování žádosti a jejím podání – Pokyny pro žadatele o záruku.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Size: XS SM MD LG XL XXL