Úvěr z programu Úspory energie

Bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty

Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního partnera ČMZRB. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Realizujete projekt v Praze? Pak pro Vás máme program ENERG

Jaký úvěr nabízíme?

 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 500 tis. – 60 mil. Kč
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
 • doba splatnosti až 10 let, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky
 • s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč
 • s finančním příspěvkem na úhradu úroků (subvence úrokové sazby) úvěru smluvního partnera ČMZRB až 4 mil. Kč

Na co ho můžete využít?

 • snížení energetické náročnosti podnikatelských budov (zateplení, výměna oken či dveří, rekuperace, a další stavební práce, směřující k úsporám energií)
 • modernizace rozvodů elektřiny a plynu a tepla v budovách
 • modernizace či výměnu stávajících zařízení (např. kotle) na výrobu energie pro vlastní potřebu
 • instalace kogeneračních jednotek
 • pořízení a instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • modernizace či výměna zastaralého osvětlení budov a průmyslových areálů za moderní a efektivní systémy
 • zavedení systémů měření a regulace energie
 • využití odpadního tepla z výrobních procesů
 • nahrazení energeticky náročných výrobních strojů (včetně mobilních, např. stavebních strojů a techniky) a zařízení úspornější technologií
 • akumulace elektrické energie

Pro koho je určen?

 • úvěr je určen pro podnikatele působící v oblastech jako je například cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, zemědělství, energetika, stavebnictví, služby a dalších

Program ELENA – pomoc při přípravě projektu

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 500 tis. – 60 mil. Kč,
 • do 70 % způsobilých výdajů projektu, nebo
 • do 90 % způsobilých výdajů projektu (výše způsobilých výdajů projektu max. 3 mil. Kč) a zvýhodněný úvěr poskytnut samostatně bez partnerského úvěru,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 10 let,
 • čerpání úvěru: až 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 4 roky,
 • zajištění: bude stanoveno individuálně.

 

Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu v případě spolufinancování úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB v programu OP PIK (dále jen „úvěr spolupracujícího partnera“), viz. seznam spolupracujících partnerů.

Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku

Společně se zvýhodněným úvěrem se příjemci podpory poskytuje finanční příspěvek na úhradu výdajů vynaložených na pořízení vstupního energetického posudku, který je přílohou žádosti o podporu. Finanční příspěvek se poskytuje ve výši 80 % způsobilých výdajů na pořízení energetického posudku, maximálně však 250 tis. Kč.

Subvence úrokové sazby

Se zvýhodněným úvěrem a finančním příspěvkem se příjemci podpory dále poskytuje subvence úrokové sazby na úhradu úroků (resp. jejich části) z úvěru spolupracujícího partnera použitého ke spolufinancování projektu a vyčerpaného na úhradu způsobilých výdajů subvence.

Parametry subvence:

 • poskytuje se k úrokům, které příjemce zaplatí od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování projektu do uplynutí 5 let od uzavření smlouvy o podpoře,
 • činí až 15 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, maximálně však 4 mil. Kč,
 • lze ji vyplatit za celé období najednou nebo v ročních splátkách.

Podmínky přiznání a výplaty subvence jsou uvedeny v aktualizované, Výzvě, která je platná od 17. 2. 2020.

Příjemci podpory

Malí, střední i velcí podnikatelé, kteří plánují realizovat opatření vedoucí ke snížení konečné spotřeby energie. Podmínky stanoví Program Úspory energie ve znění aktualizované Výzvy.

Režim podpory

Zvýhodněný úvěr, finanční příspěvek na pořízení energetického posudku i subvence úrokové sazby se poskytuje jako podpora de-minimis nebo jako podpora dle Blokové výjimky (GBER).

Způsobilé výdaje

Způsobilými jsou výdaje, které:

 • souvisejí s realizací projektu,
 • jsou určeny k realizaci opatření na úsporu konečné spotřeby energie příjemce podpory,
 • byly uhrazeny nejdříve v den podání žádosti o podporu (neplatí pro pořízení energetického posudku),
 • jsou doloženy příslušnými účetními či daňovými doklady.

Způsobilými výdajem projektu zejména není:

 • nákup použitých strojů či zařízení,
 • splacení dříve poskytnutého úvěru,
 • refinancování výdajů uhrazených z vlastních zdrojů žadatele (či z jiných zdrojů),
 • nákup pozemků či budov.

Zvýhodněný úvěr

Zvýhodněným úvěrem lze financovat:

 • pořízení, rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku (kromě pořízení pozemků, staveb, dopravních prostředků a termoregulačních ventilů), včetně stavebních prací,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

 

DPH je součástí způsobilého výdaje zvýhodněného úvěru. Podrobnosti ke způsobilosti DPH stanoví smlouva o zvýhodněném úvěru.

Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku

Způsobilými jsou výdaje vynaložené příjemcem podpory na pořízení energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb.

Finanční příspěvek se poskytuje pouze ke vstupnímu energetickému posudku, který tvoří přílohu žádosti o podporu.

Subvence úrokové sazby

Způsobilými výdaji jsou úroky z úvěru spolupracujícího partnera vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu. DPH ke způsobilému výdaji je způsobilým výdajem subvence jen v případě, že příjemce podpory není plátcem DPH, ani si nemůže vrácení DPH nárokovat.

Výhody produktu
 • posouzení žádosti bez poplatku,
 • bezúročný zvýhodněný úvěr,
 • finanční příspěvek na pořízení energetického posudku,
 • subvence úrokové sazby k úvěru partnera ČMZRB,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce.
Podmínky poskytnutí produktu
 1. Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti.
 2. Projekt musí být realizován v České republice mimo území hl. města Prahy.
 3. Vstupní energetický posudek musí potvrdit soulad navrhovaného projektu s technickými podmínkami přijatelnosti projektu uvedenými ve Výzvě.
 4. Poskytnutá podpora nesmí přesáhnout omezení dle pravidla de-minimis, případně intenzitu veřejné podpory Blokové výjimky (GBER)
Další informace

Program je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Konzultace poskytují pobočky ČMZRB, případně lze využít e-mailovou schránku info@cmzrb.cz.

 

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Prohlédněte si příběhy podnikatelů, kteří využili program Úspory energie k dosažení energetické úspory ve své podnikatelské činnosti a tím i k dalšímu rozvoji své firmy.

Přejít na příběhy
Size: XS SM MD LG XL XXL