Úvěr z programu Energ

Bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty v Praze

Zvýhodněné úvěry programu ENERG napomáhají malým, středním i velkým podnikatelům financovat projekty zaměřené na úsporu energie. Produkt je doplňkem k programu Úspory energie a je zaměřen pouze na projekty realizované na území hlavního města Prahy.

Realizujete projekt mimo Prahu? Pak pro Vás máme program Úspory energie

Jaký úvěr nabízíme?

 • bez úroku a bez poplatků
 • až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu na všechny podporované aktivity
 • až do výše 90% způsobilých výdajů projektu v případě, že je projekt zaměřen na zateplení budov, výměnu osvětlení nebo výměnu zdroje vytápění a zároveň způsobilé výdaje projektu jsou maximálně 3 mil. Kč
 • minimální výše úvěru 500 tis. Kč a maximální výše úvěru je 60 mil. Kč
 • doba splatnosti až 10 let
 • odklad splátek až 4 roky
 • finanční příspěvek na pořízení energetického posudku až 100 tis. Kč (v případě splnění stanovených pravidel)
 • finanční příspěvek ve výši 7 % vyčerpané částky úvěru při dosažení plánované energetické úspory

Na co ho třeba můžete využít?

 • zateplení budov určených k podnikání a výměně oken, dveří, rekuperaci tepla, apod.
 • rekonstrukci rozvodů elektřiny a plynu souvisejících se snížením energetické náročnosti budovy
 • výměnu klimatizace za energeticky účinnější
 • osvětlení budov a průmyslových areálů
 • modernizaci zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • instalaci výrobny energie z obnovitelných zdrojů a tepelných čerpadel, pokud jsou realizována společně s dalšími opatřeními
 • a další opatření stanovená Výzvou

Pro koho je určen?

Úvěr je určen pro podnikatele, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby bez ohledu na jejich velikost.


Program ELENA – pomoc při přípravě projektu

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu

V rámci produktu jsou poskytovány zvýhodněné úvěry, které mohou být spojeny se dvěma finančními příspěvky – na úhradu nákladů energetického posudku a za dosažení výsledků realizace projektu.

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 1 – 60 mil. Kč, do výše 70 % způsobilých výdajů projektu, resp. 90% u vybraných energetických opatření
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 10 let,
 • čerpání úvěru: až 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 4 roky,
 • zajištění: bude stanoveno individuálně.

Finanční příspěvek na energetické hodnocení a technickou dokumentaci

 • až 80 % z výdajů vynaložených na pořízení energetického posudku, max. 100 tis. Kč,
 • pro energetické posudky zahrnující výměnu jednotlivé mobilní technologie (kolová vozidla, mobilní stavební stroje apod.) by cena neměla překročit 40. tis. Kč, v případě složitějšího projektu 50 tis. Kč.
 • v případě, kdy by cena posudku mohla vyvolávat pochybnosti, zda je v souladu s obecnými principy hospodárnosti a efektivnosti, tzn., zda je cena standardní si ČMZRB vyhrazuje právo, vyžádat přijatelné písemné odůvodnění, proč cenu lze považovat za cenu v místě a čase obvyklou,
 • způsobilými výdaji jsou dle Výzvy pouze výdaje za pořízení Energetického posudku, resp. technické dokumentace projektu. Jiné výdaje spojené s přípravou projektu jsou nezpůsobilé. Energetický posudek mohou zpracovávat pouze energetičtí specialisté, kteří mají k dané činnosti oprávnění vydané MPO (jejich seznam je na stránkách MPO https://www.mpo-enex.cz/experti/). Faktura předkládaná k proplacení příspěvku za Energetický posudek musí být tedy vydána energetickým specialistou, který má k této činnosti oprávnění,
 • faktura může být vydána i firmou, která má oprávnění MPO energetické posudky vydávat. V tomto případě musí být energetický posudek vystaven energetickým specialistou, který je uveden u firmy jako osoba, která může za firmu energetický posudek vypracovat. 
 • vyplácí se jednorázově.

Finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu

Finanční příspěvek se poskytuje v případě dosažení alespoň 10% úspory energie v konečné spotřebě při doložení Energetického posudku (nebo 20 % snížení celkové dodané energie za rok v případě projektů na snížení energetické náročnosti budovy při doložení Průkazu energetické náročnosti budov).

Energetická úspora může být vypočtena pro vybrané projekty (zateplení budov, výměna zdroje tepla, výměna osvětlení nebo jejich kombinace) a do výše 3 mil. Kč způsobilých výdajů Kalkulátorem energetické úspory, který může Klient vyplnit zcela sám bez energetického poradce. V případě použití tohoto výpočtu se finanční příspěvek se poskytuje v případě dosažení alespoň 10% úspory energie v konečné spotřebě.

Parametry příspěvku:

 • činí až 7 % z výše zvýhodněného úvěru,
 • podmínky přiznání a výplaty finančního příspěvku jsou uvedeny ve Výzvě.
Příjemci podpory

Malí, střední i velcí podnikatelé splňující podmínky Programu Energ ve znění Výzvy (dále jen “Výzva”), kteří realizují projekt úspory energie na území Prahy.

Režim podpory

Zvýhodněný úvěr lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako investiční podporu GBER – Bloková výjimka podle čl. 38 Nařízení Evropské komise č. 651/2014.

Finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku se poskytuje jako podpora de minimis. V případě, kdy má Klient zcela vyčerpanou tuto podporu, lze řešit (pokud je to možné) vypracování energetického posudku v rámci poradenství ELENA.

Finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako investiční podporu GBER – Bloková výjimka podle čl. 38 Nařízení Evropské komise č. 651/2014.

Způsobilé výdaje

Způsobilými jsou výdaje, které:

 • souvisí s realizací projektu na úsporu energie,
 • jsou doloženy příslušnými doklady,
 • jsou vynaloženy na pořízení majetku či uhrazení výdajů příjemce podpory.

Zvýhodněný úvěr

Ze zvýhodněného úvěru lze hradit:

 • pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou pořízení pozemků, staveb a dopravních prostředků); v případě strojů a zařízení se nesmí jednat o použité stroje a zařízení,
 • pořízení drobného majetku (jen podpora de minimis),
 • technické zhodnocení nemovitostí (v případě pronájmu),
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, je-li nezbytný k řádnému provozování hmotného majetku pořízeného v rámci způsobilých výdajů projektu (zejména software nezbytný pro implementaci managementu hospodaření s energií).

DPH ke způsobilému výdaji je způsobilým výdajem jen v případě, že příjemce podpory není plátcem DPH ani si nemůže nárokovat vrácení DPH.

Způsobilým výdajem zvýhodněného úvěru není výdaj, který má charakter opravy či běžné údržby, splacení dříve poskytnutého úvěru ani zpětná úhrada již proplaceného výdaje v rámci projektu.

Finanční příspěvek na energetické hodnocení a technickou dokumentaci

Způsobilými výdaji jsou náklady na pořízení jednoho energetického posudku (případně průkazu energetické náročnosti budovy) a technické dokumentace k projektu. DPH ke způsobilému výdaji je způsobilým výdajem jen v případě, že příjemce podpory není plátcem DPH ani si nemůže nárokovat vrácení DPH.

Výhody produktu
 • posouzení žádosti bez poplatku,
 • bezúročný zvýhodněný úvěr,
 • finanční příspěvek na energetické hodnocení a technickou dokumentaci,
 • finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu,
 • odklad splátek úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru bez sankce,
 • podpora v rámci energetického poradenství ELENA.
Podmínky poskytnutí produktu
 1. Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti.
 2. Projekt musí být realizován na území hl. města Prahy.
 3. Realizací projektu musí dojít k úspoře energie v rozsahu uvedeném výše, a to oproti období před podáním žádosti o podporu.
 4. Poskytnutá podpora nesmí přesáhnout omezení podle pravidla de minimis (je-li zvýhodněný úvěr poskytován jako podpora de minimis), resp. maximální intenzitu podpory uvedenou ve Výzvě (podpora podle Nařízení Evropské komise č. 651/2014).
Další informace

Konzultace poskytují pobočky ČMZRB, případně je možné využít e-mailovou schránku info@cmzrb.cz.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Prohlédněte si příběhy podnikatelů, kteří využili program ENERG pro dosažení úspory energie.

Přejít na příběhy
Size: XS SM MD LG XL XXL