Výkladový slovník pro malé podnikatele

Tato informace byla zpracována Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., a vztahuje se pouze k textům programů podpory malých a středních podnikatelů a smluv o podpoře poskytované prostřednictvím ČMZRB formou zvýhodněných záruk a úvěrů. Dále uvedené výklady pojmů jsou orientační a nemají vliv na plnění závazků smluvních stran vyplývajících z uzavřených smluv o podpoře.

A

Avalovaná směnka

Směnka spolupodepsaná třetí osobou, která se stává ručitelem dluhu v případě platební neschopnosti toho, kdo směnku vystavil (příjemce podpory).

C

CZ-NACE

Klasifikace ekonomických činností uspořádaná do skupin s přiřazenými číselnými kódy. Přehled podnikatelských činností zařazených v CZ-NACE, které mohou být podporovány z veřejných zdrojů, je uveden jako příloha příslušného programu.

ČMZRB

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

D

Daňový doklad

Specifický typ externího účetního dokladu splňující náležitosti dle zákona o účetnictví a rovněž závazné náležitosti daňového dokladu podle § 26 zákona o dani z přidané hodnoty. Typy daňových dokladů: faktura (běžný daňový doklad), paragon (zjednodušený daňový doklad), splátkový kalendář, daňový dobropis aj.

De minimis

Pravidlo pro poskytování veřejné podpory malého rozsahu (podle nařízení Komise č. 1407/2013), které se vztahuje k žadatelům o podporu. Toto pravidlo stanoví, že jednomu podnikateli nesmí být v jakémkoliv tříletém zdaňovacím období (tj. v běžném roce a dvou předchozích letech) poskytnuta celkem podpora vyšší než je částka odpovídající 200 000 EUR (nebo 100 000 EUR v případě podnikání v oboru silniční dopravy). Pro přepočet měn Kč/EUR se použije kurz Evropské centrální banky platný pro den, kdy byla podpora poskytnuta (kurz Evropské centrální banky podle Official Journal). Za den poskytnutí podpory je považován den, kdy byla uzavřena smlouva o podpoře, nebo bylo vystaveno rozhodnutí o dotaci. Pokud je uplatnění tohoto pravidla podmínkou pro poskytnutí požadované podpory, je to výslovně uvedeno v textu příslušného programu.

Doba trvání smlouvy o podpoře

Smlouva o podpoře trvá do dne, který je uveden v závěrečných ustanoveních smlouvy o podpoře.

Dotace

Peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Forma nevratné finanční podpory, která je poskytována přímo z veřejných zdrojů, resp. z rozpočtových položek státu prostřednictvím jeho organizačních složek (tj. ministerstev nebo státních fondů) nebo z rozpočtů krajů a obcí na konkrétní projekt.

ČMZRB žádnou podporu ve formě dotací pro malé a střední podnikatele neposkytuje.

Drobný podnikatel

Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud po započítání údajů za partnerské spojené podnikatele zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR, a to minimálně za dvě předchozí uzavřená účetní nebo zdaňovací období. Platná definice vychází z Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků.

E

Evropská komise

Výkonný orgán Evropské unie složený z komisařů odpovědných za jednotlivé resorty, tzv. generální ředitelství, která vydávají nařízení závazná pro danou oblast (např. generální ředitelství pro podnikání a průmysl rozhoduje o prioritách a formách podpory tohoto sektoru, které mohou být financovány z rozpočtu EU).

Evropské strukturální a investiční fondy

ESIF, společné označení pro fondy, jejichž prostřednictvím jsou přidělovány finanční prostředky EU určené k podpoře vybraných oblastí. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Pro podporu malého a středního podnikání je rozhodující Evropský fond regionálního rozvoje.

F

Finanční nástroj

Opatření finanční podpory formou rizikového kapitálu, úvěrů či záruk.

Fyzická osoba - podnikatel

Jednotlivec podnikající na základě ohlášení podle § 45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění. Za podnikatele se považuje pro účely poskytování veřejné podpory též jakákoliv fyzická osoba,  pokud provozuje hospodářskou činnost, např. pronájem bytu.

H

Hrubý ekvivalent podpory

Převedení zvýhodněného úvěru či záruky na peněžní hodnotu srovnatelnou s poskytnutím podpory formou dotace. Způsob výpočtu se liší podle druhu podpory (např. zvýhodněná záruka nebo zvýhodněný úvěr).

I

Informační povinnost

Příjemce podpory je povinen, je – li tak stanoveno ve smlouvě o podpoře, poskytovat informace o plnění podmínek programu a o vývoji svého hospodaření; nezasílání informací se považuje za neplnění podmínek a je postihováno sankcí. Výčet požadovaných údajů a druh sankce v případě neplnění informační povinnosti je uveden v každé smlouvě o podpoře a obchodních podmínkách vztahujících se k jednotlivým formám podpory.

Intenzita veřejné podpory

Jde o poměr mezi hrubým ekvivalentem podpory a čistou hodnotou investičních nákladů projektu vyjádřený v procentech. Přípustná intenzita veřejné podpory se vztahuje vždy k místu realizace projektu (ne k sídlu podnikatele) a pokud je podmínkou pro poskytnutí požadovaného typu podpory, je to uvedeno v textu příslušného programu.

J

Jeden podnikatel (také Propojený podnik)

Jedním podnikatelem se rozumí příjemce podpory a všichni další podnikatelé, kteří jsou s ním přímo a nepřímo spojeni. Za spojené se považují veškeré subjekty (podnikatelé), které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů uvedených pod písm. a) až d):

a)          jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;

b)          jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

c)          jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

d)          jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jednoho podnikatele.

Jistina

Základní půjčovaná suma, tj. celková smluvní výše poskytnutého úvěru bez úroků a poplatků. Jistina je splatná v částkách a termínech sjednaných ve smlouvě o úvěru.

M

Malý podnikatel

Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud po započítání údajů za partnerské spojené podnikatele zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR (pokud nesplňuje pouze kritéria pro zařazení do kategorie drobného podnikatele), a to minimálně za dvě předchozí uzavřená účetní nebo zdaňovací období: Platná definice vychází z Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků.

M-Záruka

Typ zvýhodněné záruky za úvěr poskytované zjednodušeným postupem (žádost lze podat elektronicky a doba vyřizování je krátká). Lze ji použít pouze k zajištění úvěrů poskytnutých bankami, které mají s ČMZRB uzavřenou dohodu o spolupráci. Poskytuje se vždy jako podpora dle pravidla de minimis.

N

Nepodnikatelský subjekt

Právnická nebo fyzická osoba, která nemá žádné oprávnění k podnikání.

Nepodporované činnosti

Podnikatelské aktivity (v systému klasifikace podle CZ-NACE), na které nelze poskytnout podporu v rámci příslušného programu podpory. Jejich výčet je přílohou jednotlivých programů podpory nebo jejich skupin vyhlášených na dané období.

NUTS

Územní statistické jednotky vymezené pro účely podpory poskytované v rámci programů regionálního rozvoje EU (např. region soudržnosti NUTS 2).

O

Obchodní podmínky

Příloha smlouvy o podpoře, kterou uzavírá příjemce podpory s jejím poskytovatelem. Obsahují společná ustanovení platná pro všechny uzavřené smlouvy o podpoře příslušného druhu. Pro konkrétní poskytnutou podporu jsou tato ustanovení dále specifikována ve smlouvě o podpoře.

Odklad splátek

Doba od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru do data první splátky jistiny úvěru. Zvýhodnění, které snižuje finanční zatížení příjemce úvěru v počátečním období realizace projektu. Odklad se nevztahuje na placení úroků z úvěru.

P

p. a.

Zkratka označující, že stanovená úroková sazba je počítána ročně (per annum).

Pevná úroková sazba

Úroková sazba, která zůstává stejná po celou dobu splácení úvěru, což příjemci úvěru usnadňuje kalkulaci budoucích nákladů souvisejících s realizací projektu.

Počáteční investice

Výdaj na pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku za účelem:

 • založení nové provozovny,
 • rozšíření kapacity stávající provozovny,
 • rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny,
 • zásadní změny celkového výrobního postupu.

Výdaj na pořízení majetku náležejícího provozovně, která byla uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by nedošlo k jejímu odkoupení, a kterou odkoupil investor za tržních podmínek a od subjektu, který není s investorem spřízněn; počáteční investicí není pouhé nabytí podílů v podniku.

Podmínky programu

Podmínky, které je příjemce podpory povinen dodržovat po celou dobu trvání smlouvy o podpoře. Jsou uvedeny v textu příslušného programu podpory a dále jako samostatný článek v obchodních podmínkách, které jsou přílohou smlouvy o podpoře.

Podnikatel

Právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění k podnikání, tzn. že:

 • je zapsaná v obchodním rejstříku, nebo podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku.
Podpora

Opatření, které má podnikateli pomoci při realizaci příslušného projektu, resp. při jeho financování. V případě podpory, kterou poskytuje ČMZRB, se může jednat o zvýhodněnou záruku nebo zvýhodněný úvěr. Na poskytnutí požadované podpory není právní nárok.

Podporovaná ekonomická činnost

Přehled podnikatelských činností, které mohou získat podporu v příslušném programu, je uveden jako specifická příloha (CZ-NACE) každého programu nebo jako společná příloha pro více programů podpory.

Poskytovatel podpory

Subjekt, který rozhoduje o poskytnutí podpory a uzavírá smluvní vztah s příjemcem podpory (u záruk a úvěrů) nebo vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Právnická osoba

Organizovaný útvar (organizace, společnost, apod.), který má právní osobnost, tj. je způsobilý mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.

Program podpory

Konkrétní opatření k dosažení stanoveného cíle (např. usnadnění přístupu k bankovním úvěrům) vymezující účel podpory, okruh příjemců podpory a podporovaných projektů, formy podpory a další pravidla pro použití veřejných prostředků.

Projekt

Pojem je používán ve dvojím významu. Jedná se buď o:

 • strukturovaný popis podnikatelského záměru, resp. činnosti, na jejíž financování je žádána podpora, jeho osnova je součástí formuláře žádosti o podporu, k níž musí být projekt přiložen,
 • nebo o posuzování způsobilých výdajů, kdy projektem se rozumí pořízení a financování aktiv a dalších výdajů k provádění podnikatelské činnosti.
Předpokládané náklady projektu

Celkové náklady na realizaci projektu uvedené v žádosti o podporu bez ohledu na to, z jakých prostředků jsou hrazeny.

Předpokládané způsobilé výdaje

Celkové výdaje splňující podmínky pro způsobilost k podpoře uvedené v žádosti o podporu bez ohledu na to, z jakých prostředků jsou hrazeny.

Přijatelnost projektu

Součást hodnocení žádosti o podporu, kdy se posuzuje soulad projektu s podmínkami příslušného programu podpory (tj. obor podnikatelské činnosti, účel financování, umístění projektu, a jiná specifická kritéria).

Přijatelnost žádatele

Součást hodnocení žádosti o podporu, kdy se posuzuje soulad charakteristiky žadatele s podmínkami příslušného programu podpory (tj. zda splňuje definici malého a středního podnikatele a další podmínky uvedené ve Výzvě k programu podpory).

Příjemce podpory

Podnikatel žádající o podporu nebo již podporu využívající na základě uzavřené smlouvy o podpoře. Každý program podpory obsahuje vymezení okruhu podnikatelů, kterým může být konkrétní typ podpory v daném programu poskytnut.

S

Směnka

Nejjednodušší forma zajištění úvěru samotným příjemcem úvěru, který vystaví vlastní směnku ve prospěch poskytovatele podpory. Směnka je cenný papír obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek nebo příkaz výstavce zaplatit stanovenou finanční částku v určitou dobu, na určitém místě a zabezpečující jejímu právoplatnému majiteli právo vyžadovat toto plnění od toho, kdo se na směnce podepsal.

Smlouva o podpoře

Písemná smlouva uzavíraná mezi poskytovatelem a příjemcem podpory. Předmětem této smlouvy je především specifikace konkrétního typu podpory a vymezení podmínek, za kterých ji poskytovatel příjemci poskytuje. Smlouva o podpoře jako souhrnný pojem zahrnuje smlouvu o záruce nebo smlouvu o úvěru, podle toho, ze kterého programu je podpora poskytována.

Sociální podnikatel

Podnikatel splňující všechny dále uvedené podmínky:

 • v posledních 12 kalendářních měsících předcházejících měsíci podání žádosti byl podíl počtu zaměstnanců podnikatele ze skupin osob vymezených přílohou č. 3 programu ZÁRUKA 2015 až 2023 vyšší než 30 %,
 • podle stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného dokumentu povinně reinvestuje více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání,
 • uplatňuje demokratický styl řízení sociálního podniku,
 • rozvíjí společenskou odpovědnost sociálního podniku.
Spolupracující banka

Banka, která má s ČMZRB uzavřenu dohodu o spolupráci o při poskytování záruk v příslušném programu podpory. Dohodu může s ČMZRB uzavřít každá banka s oprávněním poskytovat úvěry na území České republiky. Dohoda se (pro příslušný program) uzavírá zvlášť pro M-záruky a zvlášť pro S- záruky.

Střední podnikatel

Za středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud po započítání údajů za partnerské spojené podnikatele zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR, a to minimálně za dvě předchozí uzavřená účetní nebo zdaňovací období (pokud nesplňuje pouze kritéria pro zařazení do kategorie malý nebo drobný podnikatel). Platná definice vychází z Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků.

S-Záruka

Typ zvýhodněné záruky za úvěr, kde je výše ručení pro úvěrující banku odstupňována do tří pásem plnění. Tento typ zvýhodněné záruky za úvěr lze použít k zajištění úvěrů od bank, které mají s ČMZRB uzavřenou dohodu o spolupráci. Je zde hodnoceno riziko obchodu a bonita klienta.

U

Účetní doklad

Originální písemnost, příp. úředně ověřená kopie, objektivně prokazující účtované skutečnosti. Uznatelný účetní doklad musí splňovat náležitosti podle § 11 zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), t.j. obsahovat tyto základní údaje:

 • označení účetního dokladu (např. faktura, daňový doklad, výpis z účtu, aj.),
 • přesný popis obsahu účetního případu
 • účtovanou peněžní částku, resp. údaj o množství a ceně,
 • vyhotovení účetního dokladu,
 • datum uskutečnění účetního případu (pokud se liší od data vyhotovení dokladu),
 • vlastnoruční podpis (nebo elektronický podpis podle zvláštního právního předpisu, příp. obdobný průkazný účetní záznam v platné technické formě).
Účetnictví

Systém vedení záznamů o hospodaření podnikatele v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (podvojné účetnictví). Povinnost vést účetnictví mají podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku; vést podvojné účetnictví může i podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku, jestliže mu tento způsob vyhovuje (musí ho však používat po celé účetní období).

Ukončení realizace projektu

Datum, kdy byl projekt skutečně ukončen, tj. datum uvedení majetku pořízeného z podřízeného či zaručeného úvěru do užívání, datum pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na posledním daňovém dokladu vztahujícím se k projektu podle toho, co nastane později, není-li ve Výzvě stanoveno jinak.

Úrok

Cena za poskytnutí úvěru vyjádřená úrokovou sazbou. Je vždy uveden ve smlouvě o poskytnutí úvěru, vč. způsobu a termínů splátek. Úročení počíná dnem prvého čerpání úvěru, úročí se skutečně čerpaná a nesplacená částka úvěru (zůstatek jistiny). Výpočet úroků u zvýhodněných úvěrů poskytnutých ČMZRB se provádí dle následujícího vzorce:

úrok = úročená částka (zůstatek jistiny čerpaného úvěru) x úroková sazba (v %)
x skutečný počet dní v úročeném období / 360 x 100

Úroková sazba

Označení procentního podílu z jistiny úvěru, který bude hrazen příjemcem podpory ve formě úroku z úvěru, a období, k němuž se sazba vztahuje (např. 4 % p.a.).

Úvěrovatelnost žadatele

Míra rizika, která je poskytovatelem podpory považována za přijatelnou. ČMZRB provádí vyhodnocení bonity klientů a rizikovosti jejich projektů za pomoci speciálního softwaru, který komplexně analyzuje ekonomické výsledky a jejich předpokládaný vývoj i mimoekonomické ukazatele (flexibilita podnikání, kvalita managementu, zajištění odbytu, konkurenceschopnost, aj.)

V

Velký investiční projekt

Projekt, kterému má být poskytnuta podpora, pokud výše jeho způsobilých výdajů a výše způsobilých výdajů dalších podpořených projektů příjemce podpory a  s ním spojených podnikatelů na území kraje v období tří let před datem podání žádosti o podporu přesahuje korunový ekvivalent částky 50 mil. EUR. Výše způsobilých výdajů podpořených projektů se stanovuje v cenách a kursu pro přepočet EUR/CZK  platných k datu poskytnutí podpory.

Za podnikatele spojené s příjemcem podpory se považují podnikatelé registrovaní na území ČR i mimo něj, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podnikatelů propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (“registr osob”) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná podpora

Jedná se o finanční výhodu získanou příjemcem podpory, která je vyjádřená hrubým ekvivalentem podpory. Výše každé poskytnuté veřejné podpory se stanoví k okamžiku uzavření smlouvy o podpoře a je v příslušné smlouvě jmenovitě uvedena a vyčíslena.

Veřejné prostředky

Všeobecně se za ně pro účely programů podpory a zejména při posuzování otázek veřejné podpory považují prostředky rozpočtu EU, státního rozpočtu, státních fondů, rozpočty krajů a obcí.

Výběrová kritéria

Kritéria uvedená jako příloha příslušné výzvy k podávání žádostí o zvýhodněné úvěry či zvýhodněné záruky. Pro poskytnutí požadované podpory je rozhodující naplnění všech podmínek stanovených v textu příslušného programu, resp. požadavků a náležitostí týkajících se přijatelnosti příjemce podpory, přijatelnosti předmětného projektu, dodržení pravidel veřejné podpory a vyhodnocení úvěrovatelnosti žadatele o podporu, pokud je to vzhledem k charakteru podpory nezbytné.

Výjimky z podmínek programu podpory

Podmínky jednotlivých programů podpory schvaluje vláda ČR a poskytovatel podpory není oprávněn udělovat žádné výjimky pro jednotlivé příjemce podpory týkající se individuální úpravy nebo změny podmínek stanovených textem příslušného programu.

Výzva

Výzvou se rozumí vyhlášení podmínek pro předkládání žádosti o poskytnutí záruky či úvěru pro stanovené časové období v souladu s příslušným programem podpory a výběrovými kritérii.

Z

Zajištění

Majetek příjemce podpory či třetí strany nebo závazek příjemce podpory či třetí strany, který slouží ke snížení ztráty poskytovatele podpory v případě nesplácení zvýhodněného úvěru.

Zaručovaný úvěr

Bankovní úvěr, jehož riziko splacení je zajištěno zvýhodněnou zárukou.

Způsobilé výdaje

Vymezení účelu, na který lze čerpat a použít prostředky zvýhodněného či zaručovaného úvěru, vč. formy a stáří dokladů, kterými jsou způsobilé výdaje prokazovány. Tyto výdaje se liší podle jednotlivých programů podpory, ale musí se vždy týkat podporovaného projektu; jejich výčet je součástí textu příslušného programu podpory.

Zvýhodněná záruka

Závazek ručitele (ČMZRB) uhradit věřiteli (úvěrující bance) dluh příjemce podpory ( podnikatele) týkající se nesplacené jistiny zaručovaného úvěru v případě jeho jednorázové splatnosti, a to ve výši určitého procenta. Záruka rovněž zvyšuje šanci podnikatele na získání požadovaného úvěru od komerční banky v případě nedostatku jiného zajištění. Poskytuje se formou dvou základních typů záručních produktů, kterými jsou M-záruka nebo S-záruka.

Zvýhodněný úvěr

Úvěr, jehož podmínky poskytnutí jsou zvýhodněny nastavením specifických podmínek (nižší úrok, pevná úroková sazba, delší lhůta splatnosti, možnost odkladu splátek jistiny).

Žádost o podporu

Požadavek předložený na předepsaném formuláři, který odpovídá příslušnému typu podpory. Obsahem žádosti je především identifikace žadatele, charakteristika projektu a přílohy, jejichž výčet je v každém formuláři jmenovitě uveden (slouží k posouzení výběrových kritérií). Formuláře žádostí o jednotlivé typy podpory jsou k dispozici na www.cmzrb.cz. Vyplněné žádosti přijímají všechny pobočky  ČMZRB v termínech oznámených při vyhlášení programu podpory (výzvě) a způsobem uvedeným v příslušném formuláři

Size: XS SM MD LG XL XXL