Průřezové informace

Program COSME

Víceletý program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků 2014 – 2020 je evropským komunitárním programem zaměřeným na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků.

        

Program COSME je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy Unie. Program je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie. Jedná se o přímého nástupce programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP 2007 – 2013) bez jeho části podporující inovační podnikání.

Na posílení MSP je z rozpočtu EU do programu COSME určeno 2,3 miliard EUR, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích zemí (díky bezplatné celosvětové expertní síti Enterprise Europe Network), na posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst.

Program COSME je komplementární ke komunitárnímu programu pro výzkum a inovace (HORIZON 2020) i kohezní politice EU implementované za pomoci strukturálních fondů národními Operačními programy jednotlivých členských států.

Další informace naleznete na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en nebo českém portálu Evropské sítě pro podporu podnikání (EEN): www.enterprise-europe-network.cz/cs.

Evropský investiční fond poskytl Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s., protizáruku, a to díky podpoře Evropské unie, poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí výše zmíněný Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020). Tato protizáruka bude využita v souvislosti se zárukami pro malé podnikatele v národním programu ZÁRUKA 2015 až 2023; podrobněji .

Tato záruka je poskytnuta v rámci Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Cílem EFSI je podpora financování a implementování produktivních investic v Evropské unii a zajištění zvýšeného přístupu k financování.

Podpora z programu COSME se vztahuje na záruky za investiční úvěry a úvěry na pořízení zásob až do výše 4 mil. Kč. Žadatel o záruku musí být malým podnikatelem s méně než 50 zaměstnanci. Ručení bude poskytováno na dobu až 6 let v závislosti na konkrétním produktu. Za záruku podnikatel nehradí žádný poplatek. Získání záruky probíhá ve spolupráci s těmito úvěrujícími bankami:

 •         Česká spořitelna, a.s.
 •         Československá obchodní banka, a. s.
 •         Equa bank a.s.
 •         Fio banka, a.s.
 •         MONETA Money Bank, a. s.
 •         Komerční banka, a.s.
 •         Raiffeisenbank a.s.
 •         Sberbank CZ, a.s.
 •         UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 •         Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb
 •         Waldviertler Sparkasse Bank AG

Informace pro příjemce podpory týkající se ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde: Ochrana osobních údajů.

Size: XS SM MD LG XL XXL