Vysvětlení k definici MSP

Příklad stanovení počtu zaměstnanců a výše finančních ukazatelů podle definice EU pro MSP

Doporučení Komise 2003/361/ES

I. Pojmy
 • přímý partner – podnikatel, který má majetkovou účast na žadateli, nebo podnikatel, ve kterém má žadatel majetkovou účast 25 % a více, maximálně však 50 %,
 • nepřímý partner – podnikatel, který je spojený s přímým partnerem žadatele, tj. přímý partner žadatele má v něm majetkovou účast vyšší než 50 %, nebo podnikatel, jehož majetková účast na přímém partnerovi žadatele je vyšší než 50 %,
 • přímo spojený podnikatel – podnikatel, který má majetkovou účast na žadateli přesahující 50 %, nebo podnikatel, ve kterém má žadatel majetkovou účast přesahující 50 %,
 • nepřímo spojený podnikatel
 • podnikatel, který je spojen s podnikatelem, jenž je přímo spojený se žadatelem, tj. přímo spojený podnikatel má v nepřímo spojeném podnikateli majetkovou účast vyšší než 50 %, nebo
 • podnikatel, jehož majetková účast na podnikateli přímo spojeném s žadatelem je vyšší než 50 %, nebo
 • podnikatel, který je spojen s nepřímo spojeným podnikatelem podle písm. a) a všichni další podnikatelé, kteří jsou dále takto mezi sebou spojeni.

Sledování propojenosti podnikatelů se ukončuje:

 • v případě spojení s podnikateli vlastněnými žadatelem okamžikem, kdy již nalézt najít dalšího spojeného podnikatele,
 • v případě žadatele vlastněného spojeným podnikatelem v případech, kdy již nelze najít dalšího spojeného podnikatele.
II. Postup stanovení počtu zaměstnanců a výše finančních ukazatelů

K údajům za žadatele se:

 • proporcionálně přičtou:
 • údaje za přímého partnera žadatele, plus
 • údaje za nepřímého partnera žadatele, tj. podnikatele přímo spojeného s přímým partnerem žadatele.

Partnerské podniky přímého i nepřímého partnera žadatele se neberou do úvahy.

 • v plné výši přičtou:
 • údaje za přímo spojeného podnikatele, ke kterým se přičtou proporcionálně údaje za partnera tohoto přímo spojeného  podnikatele, plus
 • údaje za nepřímo spojené podnikatele, ke kterým se přičtou proporcionálně údaje za partnery všech nepřímo spojených podnikatelů.
Size: XS SM MD LG XL XXL