Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle § 5 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 106/1999 Sb.

Důvod a způsob založení

Dle zakladatelské smlouvy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., (dále také jen „Banka“), ze dne 28. 11. 1991 byla Banka založena v zájmu rozvoje malého a středního podnikání ve všech odvětvích ekonomiky České republiky a ve snaze iniciovat a umožňovat podnikatelskou aktivitu v těchto podnicích, jejichž vznik a úspěšný rozvoj je jedním z předpokladů celkové ekonomické prosperity.

Banka byla založena uvedenou zakladatelskou smlouvou dle zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, jako akciová společnost jednorázovým založením společnosti dle § 25 uvedeného zákona.

 

Organizační struktura

Organizační strukturu Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., k 1. 1. každého roku lze nalézt ve výroční zprávě za tento rok, které jsou dostupné na odkazu: https://www.cmzrb.cz/o-cmzrb/povinne-uverejnovane-informace/vyrocni-zpravy/

 

Podávání žádostí o poskytnutí informace a opravné prostředky

Ústní žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „InfZ“), přijímají všichni zaměstnanci Banky. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel ústně poskytnutou informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby podal žádost o informace písemně.

Písemné (listinné) žádosti o informace dle Infz se podávají buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adrese:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.,
Odbor právní a compliance,
Jeruzalémská 964/4,
110 00 Praha 1,

nebo po předchozí domluvě osobně na adrese podatelny:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.,
Samostatné oddělení poštovní a spisové služby,
Na Florenci 1496/5,
110 00 Praha 1.

Písemné (elektronické) žádosti o informace dle Infz se podávají e-mailem na adrese: info@cmzrb.cz, nebo prostřednictvím datové schránky: w9hdkyj. Žádný formulář není předepsán.

Z žádosti musí být zřejmé, že je určena Bance, a že se jí žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu InfZ. Fyzická osoba v žádosti uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Pokud žádost neobsahuje výše uvedené údaje, je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace jí je požadována, je formulována příliš obecně, či není podána předepsaným způsobem, vyzve Banka žadatele ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti, aby ji doplnil či upřesnil. Pokud ten tak do 30 dnů neučiní, Úřad jeho žádost bez dalšího odloží.

Odpověď se žadateli poskytne ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 15 dnů, případně se ve lhůtě 7 dnů poskytne odkaz na již zveřejněnou informaci.

Proti rozhodnutí Banky o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat písemné odvolání, a to prostřednictvím Banky na výše uvedené adrese ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů, kterému Banka odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení postoupí, pokud nerozhodne v této lhůtě sama v autoremeduře.

Žadatel:

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
 2. kterému po uplynutí zákonné lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady nebo s výší odměny za oprávnění informaci použít, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací,

může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, a to prostřednictvím Banky na výše uvedené adrese ve lhůtě 30 dnů ode dne:

 1. doručení sdělení o odkazu na zveřejněnou informaci, o odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti záruční banky, nebo o výši požadované úhrady nákladů,
 2. uplynutí 15 denní lhůty pro poskytnutí informace nebo řádně oznámené prodloužené lhůty.

O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů, kterému Banka stížnost do 7 dnů ode dne jejího doručení postoupí, pokud v této lhůtě stížnosti sama zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nejdůležitějších právní předpisy, dle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.1. Náklady na pořízení kopií:

1.1.1. Náklady kopírování na kopírovacích strojích

1.1.1.1 Kopírování černobílé

 • formát A4 jednostranný: 1 Kč/stránka
 • formát A4 oboustranný: 2 Kč/stránka
 • formát A3 jednostranný: 2 Kč/stránka
 • formát A3 oboustranný: 4 Kč/stránka
 • atypické materiály (větší jak A3 nebo A3 v počtu stran vyšším než 5, jednostranné, oboustranné): individuální kalkulace nákladů

1.1.1.2 Kopírování barevné

 • formát A4 jednostranný: 2 Kč/stránka
 • formát A4 oboustranný: 4 Kč/stránka
 • formát A3 jednostranný: 4 Kč/stránka
 • formát A3 oboustranný: 8 Kč/stránka
 • atypické materiály (větší jak A3 nebo A3 v počtu stran vyšším než 5, jednostranné, oboustranné): individuální kalkulace nákladů

 

1.1.2. Náklady na tisk na tiskárnách PC

1.1.2.1. Tisk černobílý

 • formát A4 jednostranný: 0,50 Kč/stránka
 • formát A4 oboustranný: 0,80 Kč/stránka

1.1.2.2. Tisk barevný

 • formát A4 jednostranný: 2,80 Kč/stránka
 • formát A4 oboustranný: 5,40 Kč/stránka

 

1.1.3. Náklady na skenování

 • formát A4 jednostranný: 0,50 Kč/stránka
 • formát A3 jednostranný: 1 Kč/stránka

 

1.2. Náklady na opatření technických nosičů dat

 • nenahrané CD nebo DVD s obalem: 18 Kč/ks
 • USB flash (dle paměti): od 50 Kč/ks
 • jiný nosič: individuální kalkulace nákladů

 

1.3. Náklady na odeslání informací žadateli

 • úhrada za poštovní služby se vyčíslí dle ceníku provozovatele poštovních služeb,
 • úhrada balného se neúčtuje.

1.4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: 440 Kč/hod.,
 • sazba je stanovena za každou ukončenou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem,
 • za mimořádně rozsáhlé vyhledání se považuje vyhledání přesahující 2 hodiny,
 • vyhledání informací zahrnuje též jejich zpracování tak, aby byla vložena do sdělení, jímž se poskytuje žadateli, a dobu potřebnou na vyloučení částí informace, kterou nelze s ohledem na její ochranu poskytnout, zejména anonymizaci,
 • překrývají-li se lhůty vyřízení více žádostí jednoho žadatele, pro určení doby vyhledání se sloučí doba vyhledání informací v těchto žádostech.

 

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací

K nalezení ve výroční zprávě 2019, která je dostupná na odkazu: https://www.cmzrb.cz/o-cmzrb/povinne-uverejnovane-informace/vyrocni-zpravy/

Výhradní licence poskytnuté dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.
Nejsou.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.
Nejsou.

Právní předpisy vydávané v rámci působnosti povinného subjektu
Nejsou.

Seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., včetně případných návrhů licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.
Nejsou.

Postup, který musí povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, zveřejněný Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci vedeného v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností
Není relevantní.

Size: XS SM MD LG XL XXL