Zpravodaj č. 1/2020

Podporu čerpaly hlavně malé firmy, nejvíc jí směřovalo na Ostravsko

Českomoravská záruční a rozvojová banka se dlouhodobě zaměřuje hlavně na podporu malých a středně velkých podniků. Ty totiž tvoří jádro české ekonomiky, významně se podílí na zaměstnanosti i růstu HDP, nicméně oproti velkým firmám jsou více náchylné na hospodářské výkyvy. Na druhou stranu se jim dokáží rychleji a flexibilněji přizpůsobit. Stát se jim proto dlouhodobě snaží usnadnit cestu k dalšímu rozvoji.

Aby firmy obstály v konkurenčním boji jsou nuceny neustále investovat. Především ale malé podniky se potýkají s nedostatkem vlastních zdrojů pro zajištění úvěru, a proto je pro ně podpora od rozvojové banky klíčová. To je i jeden z důvodů, proč dlouhodobě větší podíl podpory od ČMZRB čerpají právě malé firmy.

Uplynulý rok není výjimkou. Většinu projektů (96 %), kterou ČMZRB pomohla podnikatelům profinancovat, realizovaly malé podniky, tj.firmy s méně než 50 zaměstnanci, a více než polovinu dokonce drobní podnikatelé, tj. firmy s méně než 10 zaměstnanci. V ostatních případech, vyjma několika energeticky úsporných projektů realizovaných velkými firmami, šlo o středně velké podnikatele, kteří podporu ČMZRB využili především na investice.

Velikost firmy ovlivňuje i výši záruky či úvěru, kterou podnikatel čerpá. Platí, že středně velké firmy realizují projekty většího rozsahu, a proto zpravidla poptávají vyšší objem podpory než firmy malé. Z hlediska celkového objemu podpory, kterou ČMZRB poskytla v uplynulém roce podnikatelům, středně velkým firmám směřovalo 12,6 % (resp. 12,4 %, protože 0,2 % získaly na energeticky úsporné projekty podniky velké), zatímco malým zbývajících 87,4 %.

Zajímavý trend zaznamenala banka v případě financování projektů vedoucích k úspoře energie, protože podporu od ní využily ve větší míře malé firmy. Nicméně i tady platí, že menší podniky zpravidla realizují projekty méně finančně náročné než ty velké. Nejčastěji jim ČMZRB v roce 2019 pomáhala profinancovat rekonstrukci výrobních areálů, jejichž součástí byla výměna oken, zateplení budovy, instalace nové vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, výměna osvětlení v provozu, pořízení nových energeticky méně náročných strojů a technologií a další.

Úvěry poptávaly nejvíc na Brněnsku
Nejvíce podpořených projektů bylo realizováno v Moravskoslezském kraji, když podnikatelům působícím v tomto regionu byla poskytnuta podpora v objemu 2,9 mld. Kč. Následuje kraj Jihomoravský. Do tohoto regionu směřovala podpora v objemu 2,2 mld. Kč (údaje jsou bez tzv. revolvingových záruk).

Moravskoslezský kraj dominoval v případě podpory poskytnuté ve formě záruk. Z celkového objemu do tohoto regionu směřovala pětina. V případě úvěrů šlo “pouze” o 11 %. Na realizaci projektů v Jihomoravském kraji z celkové objemu vystavených záruk směřovalo 13 % a poskytných úvěrů 14 %. Vyšší objem podpory ve srovnání s ostatními regiony ve formě úvěrů směřoval také do projektů realizovaných v Královéhradckém kraji, jednalo se o 12 % z celku. Naopak nejméně podpořených projektů bylo za podpory ČMZRB profinancováno v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Mezi podpořenými projekty byly také ty, které spadají do tzv. zvláštních podporovaných aktivit, jako je zpracování dřeva poškozeného kůrovcem, zavedení, respektive rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, podnikatelská centra a materiálové a energetické využití odpadů.

Size: XS SM MD LG XL XXL