Zpravodaj č. 3/2020

ČMZRB prosazuje zájmy menších rozvojových bank na evropské úrovni

V Evropě existuje řada organizací sdružujících veřejné i soukromé rozvojové instituce s celostátní či oblastní působností. ČMZRB je s ohledem na rozsah a zaměření své činnosti členem tří z nich, sídlících v Bruselu.

 

NEFI (Network of European Financial Institutions for SMEs)

V květnu 2011 byla ČMZRB přijata za člena Sítě evropských finančních institucí na podporu malých a středních podniků (NEFI). Jedná se o neformální sdružení národních rozvojových bank a institucí, které se věnují řešení tržních selhání ve financování segmentu malých a středních podniků. Cílem NEFI je sdílet mezi členy odborné zkušenosti a spolupracovat s evropskými orgány při přípravě příslušné legislativy. Zástupci členských bank se scházejí čtyřikrát ročně na jednání stálé pracovní skupiny, jehož součástí je také tematický workshop. Jednou za dva roky se pak generální ředitelé schází na setkání na vysoké úrovni (high-level meeting), kde stanovují strategické zaměření budoucích aktivit. Asociace NEFI vznikla v roce 1999 a aktuálně má 21 členů. Ti v roce 2019 podpořili přes 211 000 malých a středních podniků, a to převážně úvěry a zárukami v celkovém objemu přes 69 mld. €.

 

ELTI (European Association of Long-term Investors)

Od roku 2002 byla ČMZRB činná v Klubu bank pro dlouhodobé financování (ISLTC). V roce 2013 se stala jedním ze zakládajících členů nástupnické platformy – Evropské asociace dlouhodobých investorů (ELTI). Ta sdružuje 31 členů, včetně stálého pozorovatele – Evropské investiční banky. Mezi členy z 23 států EU jsou rozvojové banky či agentury, národní fondy či holdingy, Banka Rady Evropy apod. ELTI vykonává svou činnost prostřednictvím sdílení informací o podpoře dlouhodobých investic mezi jednotlivými členy. V poslední době, v souvislosti s nadcházejícím víceletým finančním rámcem EU, roste důležitost prezentace zájmů členů ELTI zejména vůči Evropskému parlamentu a Evropské komisi. ELTI se podařilo úspěšně etablovat na bruselské úrovni a pomáhá národním rozvojovým institucím reprezentovat jejich zájmy např. prostřednictvím účasti na konferencích, tvorbou pozičních dokumentů a dalších lobbingových aktivit.

V posledních měsících je činnost ELTI velmi intenzivní také směrem dovnitř (organizace tematických workshopů v týdenních intervalech). ČMZRB byla oceněna za koncepci své komunikace na sociálních sítích a v květnu 2020 prezentovala toto téma na jednom z tematických seminářů.

Během zasedání Valného shromáždění ELTI konaného dne 8. listopadu 2019 v Budapešti byl předseda představenstva ČMZRB Jiří Jirásek zvolen jedním z 8 členů představenstva ELTI na období let 2019 – 2021. Nejde jen o prestižní záležitost a ocenění činnosti ČMZRB, ale též o výsledek úspěšné snahy posílit viditelnost menších členů a zajistit institucionální a geografickou vyváženost vedení této organizace. Board ELTI vede ředitel sekce mezinárodní spolupráce francouzské CDC Laurent Zylberberg. Hlasy menších bank jsou reprezentovány prostřednictvím českého, irského (SBCI) a chorvatského (HBOR) člena Boardu. Představenstvo se setkává min. 2krát ročně.

Jako podpůrný orgán pro práci Boardu funguje tzv. Výbor šerpů, složený ze zástupců nominovaných jednotlivými členy Boardu (v případě ČMZRB zástupce OSM). Tato jednání se konají každých 6 – 8 týdnů s cílem projednávat na pracovní úrovni všechny aspekty činnosti ELTI s následným informováním „svých“ členů představenstva. ČMZRB pořádala jednání Boardu ELTI v roce 2014, tedy rok po jejím formálním založení.

 

AECM (European Association of Guarantee Institutions)

V příštím roce uběhne 20 let od vstupu ČMZRB do Asociace evropských záručních institucí (AECM). Asociace, založená v roce 1992, má 48 členů ve 30 zemích, z nichž některé leží za vnější hranicí EU (země Balkánu, Rusko, Turecko či Ázerbájdžán). Základním cílem činnosti AECM je sdílení informací o podpoře MSP v přístupu k financování, zde s důrazem na záruční podporu, a samozřejmě též reprezentace zájmů členů jak ve strukturách EU, tak na mezinárodním poli. AECM pořádá alespoň jednou ročně Výroční zasedání, sdílí know-how v pracovních skupinách a na specializovaných tréninkových seminářích pořádaných na vybraná témata min. 2x ročně. V roce 2017 přesáhl souhrnný objem záručního portfolia všech členů částku 125 mld. €, což představuje podporu okolo tří milionů firem. Tato robustní „základna“, spolu s dlouhou historií, činí z AECM respektovaného partnera v diskusích s bruselskými aktéry ve věci nastavení finančních rámců pro jednotlivá unijní finanční období.

Předseda představenstva ČMZRB Jiří Jirásek byl na Valném shromáždění AECM, konaném v červnu 2018 ve Varšavě, zvolen do 15členného představenstva AECM na období 2018 až 2021. ČMZRB chápala svou nominaci nejen jako vítanou možnost pro posilování hlasu menších rozvojových institucí v rámci této poměrně velké organizace, ale též jako příležitost pro ovlivňování činnosti AECM navenek. Zasedání Boardu probíhají až 4x ročně s cílem diskutovat návrhy na zajištění fungování organizace, její strategické směřování a plánování aktivit. Předjednané návrhy jsou komunikovány a schvalovány Valným shromážděním. Shodou okolnosti poslední „fyzické“ jednání Boardu pořádala ČMZRB v Praze v únoru 2020. Následná jednání jsou omezena na virtuální formu.

Size: XS SM MD LG XL XXL