Zpravodaj 3/2019

Rozvoj sociálních podniků je od prosince snazší

Působíte na trhu jako sociální podnik a sháníte finance na svůj další rozvoj? Od 1. prosince 2019 to můžete zkusit s bezúročným úvěrem z našeho nového programu S-podnik, který jsme pro vás připravili ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Program S-podnik je určený pro malé a střední podnikatele, kteří splňují podmínku sociálního podniku (podrobněji viz box) a chtějí investovat do svého dalšího rozvoje. To znamená shánějí prostředky na nákup nových nebo již používaných strojů, zařízení, technologií, licencí, software, na pořízení a technické zhodnocení nemovitosti určené k podnikání apod. Na tento účel mohou od 1. prosince 2019 využít bezúročný úvěr z programu S-podnik, v průběhu roku 2020 pak přibude ještě bezplatné poradenství.

Bezúročné úvěry pro sociální podniky nabízíme v rozmezí od 650 tis. do 25 mil. Kč a až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěry poskytujeme na dobu 10 let, resp. 12 let, pokud převažuje pořízení nemovitých věcí, včetně odkladu splátek jistiny až na tři roky. S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky.

Bezplatné odborné poradenství začneme poskytovat v příštím roce, a to v oblastech, jako je management, organizace a výroba, marketing a public relations a finanční řízení podniku. Přičemž nárok na tuto službu bude mít pouze ten sociální podnik, který čerpal zvýhodněný úvěr z programu S-podnik a potřebuje v souvislosti s danou investicí v některé z výše uvedených oblastí poradit. To znamená, pokud bude třeba pořizovat technologii k výrobě nových produktů, bude moci následně využít poradenství v oblasti marketingu, které mu pomůže najít vhodnou cestu, jak o něm dát vědět potenciálním zákazníkům.

Z programu S-podnik je možné profi-nancovat projekty sociálních podniků působících v oblastech, jako je zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, energetika, doprava, maloobchod a velkoobchod, vzdělávání, sociální péče, IT a další služby, realizované na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Program S-podnik tak rozšiřuje nabídku zvýhodněného financování, kterou naše banka sociálním podnikatelům nabízí dlouhodobě. Doposud mohli využívat S-záruku z programu Záruka 2015 až 2023, která jim usnadňovala přístup ke komerčnímu úvěru v případě, že neměli dostatek vlastních zdrojů, kterými by mohli úvěr zaručit. Nyní k této nabídce přibudou i bezúročné úvěry a bezplatné poradenství.

Příjem žádostí do programu S-podnik bude zahájen 1. prosince 2019 a poběží až do 30. června 2023. Na program je z Operačního programu Zaměstnanost vyčleněno 380 mil. Kč. «

Sociální podnik…

  1. je společensky prospěšný v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  2. zaměstnává z minimálně 30 % osoby znevýhodněné na trhu práce, jakou jsou např. dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaní evidovaní na úřadu práce, osoby se zdravotním postižením, lidé ve výkonu nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, lidé pečující o jiné závislé osoby a osoby ohrožené vícenásobnými riziky (např. pobírali příspěvek na živobytí podle zákona o hmotné nouzi)
  3. integruje a rozvojí zaměstnance znevýhodněné na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb (např. individuální plány rozvoje zaměstnanců)
  4. zapojuje zaměstnance a členy do směřování podniku na základě vypraco-vané strategie
  5. reinvestuje minimálně 51 % zisku do rozvoje sociálního podniku nebo do naplnění jeho společenské prospěšnosti
  6. je nezávislý v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
  7. lokalizuje se, podporu místní ekonomiku a spolupracuje s místními aktéry
  8. je environmentálně zodpovědný ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.

 


Podrobnosti o programu S-podnik
Size: XS SM MD LG XL XXL