Dokumenty ke stažení

Formuláře

Formuláře k úvěrům pro podnikatele


Formuláře informací o projektu pro záruky v programu EXPANZE

Informace o ukončení realizace projektu pro smlouvy uzavřené na základě žádostí podaných do 14. 8. 2019

Formulář Informace o ukončení realizace projektu pro záruku za provozní úvěr v programu EXPANZE je zde.
Formulář Informace o ukončení realizace projektu pro záruku za investiční úvěr v programu EXPANZE je zde.

Informace o ukončení realizace projektu pro smlouvy uzavřené na základě žádostí podaných v období od 15. 8. 2019 do 20. 10. 2019

Formulář Informace o ukončení realizace projektu pro záruku za provozní úvěr v programu EXPANZE je zde.
Formulář Informace o ukončení realizace projektu pro záruku za investiční úvěr v programu EXPANZE je zde.

Informace o ukončení realizace projektu pro smlouvy uzavřené na základě žádostí podaných v období od 21. 10. 2019 do 10. 8. 2020

Formulář Informace o ukončení realizace projektu pro záruku za provozní úvěr v programu EXPANZE je zde.
Formulář Informace o ukončení realizace projektu pro záruku za investiční úvěr v programu EXPANZE je zde.

Informace o ukončení realizace projektu pro smlouvy uzavřené na základě žádostí přijatých od 11. 8. 2020

Formulář Informace o ukončení realizace projektu pro záruku za provozní úvěr v programu EXPANZE je zde.
Formulář Informace o ukončení realizace projektu pro záruku za investiční úvěr v programu EXPANZE je zde.

Informace o výsledcích realizace projektu

Formulář je ke stažení zde.

Formuláře pro finanční monitoring

Bytové družstvo

Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., o poskytnutí úvěru nebo záruky.

V případě předání údajů v elektronické podobě dle níže uvedených pravidel již není nutné zasílat údaje v listinné podobě.

Co a kdy je nutno předložit:

Klient předkládá:

 

 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. na formuláři
   „BD_SVJ_monitoring.xls“ (k 31. 12. předběžné údaje)
 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu
  • konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku na formuláři „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“ ,
  • účetní závěrka a daňové přiznání,
  • zprávu o auditu, pokud je účetní závěrka ověřena auditorem,
  • výroční zprávu, pokud ji klient vyhotovuje,
  • konsolidovanou účetní závěrku, pokud  klient patří do konsolidovaného celku, včetně zprávy o auditu.

Pokud se hospodářský rok klienta nekryje s kalendářním rokem, předkládá klient výše uvedené dokumenty podle stavu ke konci jednotlivých čtvrtletí či konci hospodářského roku, a to vždy do 1 měsíce od konce příslušného období.

Způsoby předání údajů:

a)  čtvrtletní údaje a předběžné údaje k 31.12  (na  formuláři BD_SVJ__monitoring.xls)

 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Podání musí být podepsáno  kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta  s bankou, účetní  firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.Adresy:
  pobočka Praha – infoAB@cmzrb.cz
  pobočka Brno – infoBM@cmzrb.cz
  pobočka Ostrava – infoOV@cmzrb.cz
  pobočka Hradec Králové – infoHK@cmzrb.cz
  pobočka Plzeň – infoPM@cmzrb.cz
 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.

b) formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“( konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku či ke konci hospodářského roku), daňové přiznání, účetní závěrka, zpráva o auditu, výroční zpráva, konsolidovaná účetní závěrka

 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.
 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Adresy poboček viz bod a).Podání musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta  s bankou, účetní  firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.

Při zasílání pobočce ČMZRB (pomocí datové schránky nebo emailu) může klient využít některý z dále uvedených postupů:

Postup 1:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • soubor s příponou p7s
  (vzor jména souboru: DSLDP1-9999999999-20130122-093456-potvrzení.p7s)
 • soubory s příponou xml, které byly součástí podání finančnímu úřadu,
 • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a  konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
 • formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“,
Postup 2:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO  a nebylo podepsáno kvalifikovaným  elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • daňové přiznání ve formě souboru PDF
 • soubory s příponou xml, které byly součástí podání
 • Potvrzení podání učiněného datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem potvrzené příslušným Finančním úřadem
 • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
 • formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“.
Postup 3:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím datové schránky, je nutno zaslat:

 • uloženou datovou zprávu zaslanou finančnímu úřadu (soubor s příponou ZFO)
 • doručenku datové zprávy,
 • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny  (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
 • formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“.
Postup 4:

Tento postup lze použít jako náhradní řešení bez ohledu na způsob podání daňového přiznání. Je nutno zaslat:

 • vyplněný formulář daňového přiznání ve formě souboru PDF,
 • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF,
 • čestné prohlášení právnické osoby vlastnoručně podepsané statutárním orgánem klienta; naskenované ve formě souboru PDF,
  Vzory čestného prohlášení pro právnické osoby naleznete zde.
 • ormulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx.
Nezisková organizace
Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. o poskytnutí úvěru nebo záruky.

Co a kdy je nutno předložit:

 

 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu údaje k 31.12. kalendářního roku, resp. k ultimu hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem),
  formulář „C_SVJNEZ_monitoring.xlsx“ a kopii účetní závěrky včetně DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.
 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. kalendářního roku, resp. s platností vždy k ultimu 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, 3. čtvrtletí a 4.čtvrtletí hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem),
  formulář „Nezisk_org_monitoring.DOC“

Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

Způsoby předání údajů:

 • Zasláním poštou pobočce ČMZRB, a.s., se kterou má klient uzavřenu smlouvu. Údaje je nutno předat na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH a současně vytisknout a podepsat formulář s údaji uvedenými na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH.
Obec a dobrovolný svazek obcí
Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. o poskytnutí úvěru nebo záruky.

Co a kdy je nutno předložit:

 • do 1 měsíce po schválení zastupitelstvem, resp. odpovědným orgánem, avšak nejpozději do 31. 7. běžného roku
  kopii Zprávy o auditu, resp. Zprávy o přezkoumání hospodaření
 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. kalendářního roku.
  formulář „Obec_DSO_monitoring.xls“

Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

Způsoby předání údajů:

 • Zasláním poštou pobočce ČMZRB, a.s., se kterou má klient uzavřenu smlouvu. Údaje je nutno předat na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH a současně vytisknout a podepsat formulář s údaji uvedenými na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH.
Společenství vlastníků jednotek
Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. o poskytnutí úvěru nebo záruky.

Co a kdy je nutno předložit:

 

 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu údaje k 31.12. kalendářního roku, resp. ke konci hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem),
  formulář „C_SVJNEZ_monitoring.xlsx“
  a kopii účetní závěrky včetně PROHLÁŠENÍ opatřené podpisy oprávněných osob, že SVJ nepodávalo DP. V případě, že SVJ podává DP předložit kopii DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.

 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. kalendářního roku, resp. s platností vždy ke konci 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, 3. čtvrtletí a 4.čtvrtletí hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem).
  formulář „BD_SVJ_monitoring.xls“

Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

Způsoby předání údajů:

 • Zasláním poštou pobočce ČMZRB, a.s., se kterou má klient uzavřenu smlouvu. Údaje je nutno předat na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH a současně vytisknout a podepsat formulář s údaji uvedenými na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH.
Podnikatelé
Podnikatel vedoucí účetnictví podávající přiznání k dani z příjmů elektronicky

Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. , o poskytnutí úvěru nebo záruky.

V případě předání údajů v elektronické podobě dle níže uvedených pravidel již není nutné zasílat údaje v listinné podobě.

Co a kdy je nutno předložit:

Klient předkládá:

 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., a 30.9.  31.12. na  formuláři „C_monitoring.xlsx“ ( k 31.12.  předběžné údaje). Nově lze zasílat i čtvrtletní monitoring formou souboru s příponou xml, který obsahuje rozvahu a výsledovku v plném rozsahu.
 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu:
 • konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku na formuláři „C_monitoring.xlsx„,
 • účetní závěrka a daňové přiznání,
 • zprávu o auditu, pokud je účetní závěrka ověřena auditorem,
 • výroční zprávu, pokud ji klient vyhotovuje,
 • konsolidovanou účetní závěrku, pokud  klient patří do konsolidovaného celku, včetně zprávy o auditu.

Pokud se hospodářský rok klienta nekryje s kalendářním rokem, předkládá klient výše uvedené dokumenty podle stavu ke konci jednotlivých čtvrtletí či konci hospodářského roku, a to vždy do 1 měsíce od konce příslušného období.

Klient  vedoucí účetnictví, kterému byl poskytnut úvěr v programu START z Operačního programu Průmysl a podnikání nebo z Operačního programu Podnikání a inovace, případně bezúročný úvěr v programu TRH poskytnutý od 1.3.2007 a tento úvěr je jediným jeho smluvním závazkem vůči ČMZRB, a.s., předkládá údaje uvedené v první odrážce pouze podle stavu k 31.12.

Způsoby předání údajů:

a)  čtvrtletní údaje a předběžné údaje k 31.12  (na  formuláři „C_monitoring.xlsx„)

 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Podání musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta s bankou, účetní firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.

Adresy:
pobočka Praha infoAB@cmzrb.cz
pobočka Brno infoBM@cmzrb.cz
pobočka Ostrava infoOV@cmzrb.cz
pobočka Hradec Králové infoHK@cmzrb.cz
pobočka Plzeň infoPM@cmzrb.cz

 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.

Datová schránka: w9hdkyj

b) formulář „C_monitoring.xlsx“ ( konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku či ke konci hospodářského roku), daňové přiznání, účetní závěrka, zpráva o auditu, výroční zpráva, konsolidovaná účetní závěrka

 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.
 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Adresy poboček viz bod a).
  Podání musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta  s bankou, účetní  firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.

Při zasílání pobočce ČMZRB (pomocí datové schránky nebo emailu) může klient využít některý z dále uvedených postupů:

Postup 1:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • soubor s příponou p7s
  (vzor jména souboru: DSLDP1-9999999999-20130122-093456-potvrzení.p7s)
 • soubory s příponou xml obsahující data rozvahy a výsledovky v plném rozsahu,
 • další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
 • formulář „C_monitoring.xlsx“,
Postup 2:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO  a nebylo podepsáno kvalifikovaným  elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • soubory s příponou xml, které byly součástí podání obsahující data rozvahy a výsledovky v plném rozsahu,
 • Potvrzení podání učiněného datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem potvrzené příslušným Finančním úřadem
 • další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
 • formulář „C_monitoring.xlsx“.
Postup 3:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím datové schránky, je nutno zaslat:

 • uloženou datovou zprávu zaslanou finančnímu úřadu (soubor s příponou ZFO). Přílohou datové zprávy budou soubory s příponou xml obsahující data rozvahy a výsledovky v plném rozsahu,
 • doručenku datové zprávy,
 • další dokumenty, pokud byly vyhotoveny  (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF,
 • formulář „C_monitoring.xlsx“.
Postup 4:

Tento postup lze použít jako náhradní řešení bez ohledu na způsob podání daňového přiznání. Je nutno zaslat:

 • vyplněný formulář daňového přiznání ve formě souboru PDF,
 • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF,
 • čestné prohlášení, v případě fyzické osoby vlastnoručně podepsané klientem, v případě právnické osoby vlastnoručně podepsané statutárním orgánem klienta; naskenované ve formě souboru PDF,
  Vzory čestného prohlášení pro fyzické osoby naleznete zde, pro právnické osoby naleznete zde.
 • kompletně vyplněný formulář „C_monitoring.xlsx.
Podnikatel vedoucí daňovou evidenci podávající přiznání k dani z příjmů elektronicky

Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. , o poskytnutí úvěru nebo záruky.

V případě předání údajů v elektronické podobě dle níže uvedených pravidel již není nutné zasílat údaje v listinné podobě.

Co a kdy je nutno předložit:

Klient předkládá:

 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., a 30.9.  31.12. na  formuláři „Evid_monitoring.xlsx“ ( k 31.12.  předběžné údaje)
 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu:
 • konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku na formuláři „D_monitoring.xlsx“ ,
 • daňové přiznání

Způsoby předání údajů:

a)  čtvrtletní údaje a předběžné údaje k 31.12  (na  formuláři „Evid_monitoring.xlsx„)

 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Podání musí být podepsáno  kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta  s bankou, účetní  firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.

Adresy:
pobočka Praha infoAB@cmzrb.cz
pobočka Brno infoBM@cmzrb.cz
pobočka Ostrava infoOV@cmzrb.cz
pobočka Hradec Králové infoHK@cmzrb.cz
pobočka Plzeň infoPM@cmzrb.cz

 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.

Datová schránka: w9hdkyj

b) formulář „D_monitoring.xlsx“ (konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku), daňové přiznání

 

 • Odesláním do datové schránky ČMZRB.  V předmětu zprávy uvede klient pobočku ČMZRB, které má být zpráva předána.
 • Odesláním na emailovou adresu pobočce ČMZRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Adresy poboček viz bod a).
  Podání musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta  s bankou, účetní  firmy klienta nebo  daňového poradce klienta.

Při zasílání pobočce ČMZRB (pomocí datové schránky nebo emailu) může klient využít některý z dále uvedených postupů:

Postup 1:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • soubor s příponou p7s
  (vzor jména souboru: DSLDP1-9999999999-20130122-093456-potvrzení.p7s),
 • formulář „D_monitoring.xlsx“.

 

 

Postup 2:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO  a nebylo podepsáno kvalifikovaným  elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

 • soubory s příponou xml, které byly součástí podání
 • Potvrzení podání učiněného datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem potvrzené příslušným Finančním úřadem
 • formulář „D_monitoring.xlsx“.
Postup 3:

Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím datové schránky, je nutno zaslat:

 • uloženou datovou zprávu zaslanou finančnímu úřadu (soubor s příponou ZFO)
 • doručenku datové zprávy,
 • formulář „D_monitoring.xlsx“.
Postup 4:

Tento postup lze použít jako náhradní řešení bez ohledu na způsob podání daňového přiznání. Je nutno zaslat:

 • vyplněný formulář daňového přiznání ve formě souboru PDF,
 • čestné prohlášení pro fyzické osoby vlastnoručně podepsané klientem, naskenované ve formě souboru PDF,
 • Vzory čestného prohlášení pro fyzické osoby naleznete zde.
 • formulář „D_monitoring.xlsx.
Podnikatel vedoucí daňovou evidenci
Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. o poskytnutí úvěru nebo záruky.

Co a kdy je nutno předložit:

 

A. Podnikatele vedoucí daňovou evidenci (s výjimkou případů podle bodu B):

 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu údaje k 31.12. kalendářního roku, resp. k ultimu hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem),
  formulář „D_monitoring.xlsx“včetně kopie DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.
 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. kalendářního roku, resp. s platností vždy k ultimu 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí , 3. čtvrtletí a 4.čtvrtletí hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem).
  formulář „Evid_monitoring.xls“

B. Podnikatel, kterému byl poskytnut úvěr v programu START z Operačního programu Průmysl a podnikání a Operačního programu Průmysl a inovace nebo bezúročný úvěr v programu TRH poskytnutý od 1.3.2007 a tento úvěr je jediným jeho smluvním závazkem vůči ČMZRB, a.s.:

 • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu údaje k 31.12. kalendářního roku, resp. k ultimu hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem).
  formulář „D_monitoring.xlsx“ včetně kopie DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.

Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

Způsoby předání údajů:

 • Zasláním poštou pobočce ČMZRB, a.s., se kterou má klient uzavřenu smlouvu. Údaje je nutno předat na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH a současně vytisknout a podepsat formulář s údaji uvedenými na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH.
Podnikatel vedoucí účetnictví
Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. o poskytnutí úvěru nebo záruky.

Co a kdy je nutno předložit:

A. Podnikatele vedoucí účetnictví (s výjimkou případů podle bodu B)

 • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., a 30.9., do 1 měsíce po skončení roku předběžné údaje k 31.12. a do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku, kopii účetní závěrky včetně DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad, resp. s platností vždy ke konci 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, 3. čtvrtletí a ke konci hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem) kopii účetní závěrky včetně DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.
  formulář „C_monitoring.xlsx“

B. Podnikatel vedoucí účetnictví, kterému byl poskytnut úvěr v programu START z Operačního programu Průmysl a podnikání a Operačního programu Průmysl a inovace nebo bezúročný úvěr v programu TRH poskytnutý od 1.3.2007 a tento úvěr je jediným jeho smluvním závazkem vůči ČMZRB, a.s.

 • do 1 měsíce po skončení roku předběžné údaje k 31.12. a do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu konečné údaje k 31.12. kalendářního roku, resp. k ultimu hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem). Příslušný formulář a kopii účetní závěrky včetně DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad. 

 Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

Způsoby předání údajů:

 • Zasláním poštou pobočce ČMZRB, a.s., se kterou má klient uzavřenu smlouvu. Údaje je nutno předat na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH a současně vytisknout a podepsat formulář s údaji uvedenými na CD ROM, DVD ROM nebo USB FLASH.


Size: XS SM MD LG XL XXL