Žádost, Příjemci podpory, Charakteristika produktu, Režim podpory, Výhody produktu, Podmínky poskytnutí, Cena služby, Další informace

Žádost

Žádost o zvýhodněný úvěr naleznete zde.
Postup při zpracování žádosti viz pokyny pro žadatele o úvěr Expanze.

Příjemci podpory

Malí a střední podnikatelé vyhovující definici MSP a podmínkám programu Expanze ve znění Výzvy I
(dále jen "Výzva").

Charakteristika produktu

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 2 – 45 mil. Kč, do 45 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 7 let,
 • čerpání úvěru: 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 3,5 roku,
 • zajištění: bude stanoveno individuálně.

Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB v programu Expanze (viz seznam spolupracujících partnerů).

Finanční příspěvek

U projektů ve zvýhodněných regionech vymezených přílohou Výzvy se příjemci podpory kromě zvýhodněného úvěru poskytuje také finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru smluvního partnera ČMZRB použitého ke spolufinancování projektu.

Příspěvek se poskytuje na úroky z té části úvěru, která byla vyčerpána na výdaje způsobilé pro výplatu finančního příspěvku. Podmínky přiznání a výplaty finančního příspěvku jsou uvedeny ve Výzvě.

Parametry příspěvku:

 • poskytuje se k úrokům, které příjemce zaplatí od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování projektu do uplynutí 4 let od uzavření smlouvy o podpoře,
 • činí až 7 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, maximálně však 700 tis. Kč,
 • lze jej vyplatit za celé období najednou nebo v ročních splátkách.

Režim podpory

Zvýhodněný úvěr bez finančního příspěvku lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako regionální podporu podle čl. 14 Nařízení Evropské komise č. 651/2014.

Zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem lze poskytnout pouze jako podporu de minimis; příspěvek lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako investiční podporu MSP podle čl. 17 Nařízení Evropské komise č. 651/2014.

Způsobilé výdaje

Způsobilými jsou výdaje, které:

 • bezprostředně souvisí s realizací projektu,
 • jsou uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o podpořeném úvěru, z něhož byly hrazeny,
 • jsou doloženy účetními/daňovými doklady,
 • jsou vynaloženy na pořízení majetku do vlastnictví příjemce podpory.

Zvýhodněný úvěr

Ze zvýhodněného úvěru lze hradit:

 • pořízení nových strojů a zařízení,
 • pořízení a rekonstrukci staveb,
 • pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

DPH a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilý výdaj. Pro pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení či rekonstrukci staveb a pozemků se stavbami jsou Výzvou stanoveny další podmínky.

Finanční příspěvek

Způsobilými výdaji jsou úroky z úvěru na spolufinancování projektu vyčerpaného na:

 • pořízení nových strojů a zařízení,
 • pořízení a rekonstrukci nemovitých věcí (včetně nezastavěných pozemků a daně z nabytí nemovitých věcí).

DPH ke způsobilému výdaji je způsobilým výdajem jen v případě, že příjemce podpory není plátcem DPH ani si nemůže nárokovat vrácení DPH. Pro pořízení pozemku jsou Výzvou stanoveny další podmínky.

Výhody produktu

 • posouzení žádosti bez poplatku,
 • bezúročný zvýhodněný úvěr,
 • finanční příspěvek projektům ve zvýhodněných regionech,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce.

Podmínky poskytnutí

 1. Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti.
 2. Projekt musí být realizován v České republice, mimo území hl. města Prahy; projekt podpořený finančním příspěvkem musí být realizován ve zvýhodněných regionech.
 3. Realizací projektu musí dojít ke zvýšení tržeb, resp. příjmů ze samostatné činnosti klienta alespoň o 5 % oproti období před podáním žádosti o podporu.
 4. Poskytnutá podpora nesmí přesáhnout omezení dle pravidla de minimis (je-li zvýhodněný úvěr poskytován jako podpora de minimis), nebo maximální intenzitu veřejné podpory uvedenou ve Výzvě (podpora podle Nařízení Evropské komise č. 651/2014).

Cena služby

Za posouzení žádosti o podporu ani poskytnutí podpory neplatí příjemce podpory žádné poplatky (viz ceník).

Další informace

Program je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Konzultace poskytují pobočky ČMZRB, případně lze využít e-mailovou schránku info@cmzrb_cz.

Leták se základními informacemi k úvěrům v programu Expanze naleznete zde.


logo-op-pik.png   mpo.jpg   2a.png