Žádost, Příjemce podpory, Charakteristika produktu, Režim podpory, Způsobilé výdaje, Výhody produktuPodmínky poskytnutí, Cena službyDalší informace

Žádost

Žádost o podporu naleznete zde. Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.
Postup při zpracování žádosti viz Pokyny pro žadatele o úvěr ENERG.

 

Příjemce podpory

Malí a střední podnikatelé splňující Definici MSP a podmínky Programu Energ ve znění Výzvy I (dále jen "Výzva") realizující projekty úspor energie na území Prahy.

Charakteristika produktu

V rámci produktu jsou poskytovány zvýhodněné úvěry, které mohou být spojeny se dvěma finančními příspěvky - na úhradu nákladů energetického posudku a za dosažení výsledků realizace projektu.

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 2 - 20 mil. Kč, do výše 70 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 10 let,
 • čerpání úvěru: až 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 2 roky,
 • zajištění: bude stanoveno individuálně.

Finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku

Podmínky přiznání a výplaty finančního příspěvku jsou uvedeny ve Výzvě.

Parametry příspěvku:

 • činí až 80 % z výdajů vynaložených na pořízení energetického posudku, maximálně však 100 tis. Kč,
 • vyplácí se jednorázově.

Finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu

Finanční příspěvek se poskytuje v případě dosažení 5% úspory energie v konečné spotřebě příjemce podpory. Podmínky přiznání a výplaty finančního příspěvku jsou uvedeny ve Výzvě.

Parametry příspěvku:

 • činí až 7 % z výše zvýhodněného úvěru,
 • vyplácí se jednorázově po doložení ověřovacího energetického posudku prokazujícího dosažení požadované úspory energie v konečné spotřebě příjemce podpory.

Režim podpory

Zvýhodněný úvěr lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako investiční podporu podle čl. 38 Nařízení Evropské komise č. 651/2014. Finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku a finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu lze poskytnout jako podporu de minimis.

Způsobilé výdaje

Způsobilými jsou výdaje, které:

 • bezprostředně souvisí s realizací projektu,
 • jsou určeny výlučně k provedení opatření zabezpečujících úsporu energie v konečné spotřebě příjemce podpory,
 • jsou uhrazeny nejdříve v den nabytí účinnosti smlouvy o zvýhodněném úvěru, z něhož byly hrazeny,
 • jsou doloženy účetními/daňovými doklady,
 • jsou vynaloženy na pořízení majetku či uhrazení výdajů příjemce podpory,
 • jsou identifikovatelné v celkových investičních nákladech jako samostatná investice.

Zvýhodněný úvěr

Ze zvýhodněného úvěru lze hradit:

 • pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou pořízení pozemků, staveb a dopravních zařízení) včetně stavebních prací souvisejících s realizací opatření vedoucích k úspoře energie v konečné spotřebě příjemce podpory; v případě strojů a zařízení se nesmí jednat o použité stroje a zařízení,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, je-li nezbytný k řádnému provozování hmotného majetku pořízeného v rámci způsobilých výdajů projektu (zejména pořízení software nezbytného k dosahování úspor energie v konečné spotřebě a managementu hospodaření s energií),
 • pouze v případě podpory de minimis také:
  • pořízení drobného majetku (s výjimkou nákupu použitých zařízení),
  • vedlejší rozpočtové náklady způsobilé max. do výše 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

DPH je také způsobilým výdajem zvýhodněného úvěru. Rekonstrukce nemovitosti vedoucí k úspoře konečné spotřeby energie příjemce podpory je způsobilým výdajem.

Způsobilým výdajem zvýhodněného úvěru není:

 • výdaj, který má charakter opravy a běžné údržby,
 • splacení dříve poskytnutého úvěru a zpětná úhrada již proplaceného výdaje v rámci projektu.

Finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku

Způsobilými výdaji jsou náklady na pořízení jednoho energetického posudku, který je přílohou žádosti o zvýhodněný úvěr.

DPH ke způsobilému výdaji je způsobilým výdajem jen v případě, že příjemce podpory není plátcem DPH ani si nemůže nárokovat vrácení DPH.

Výhody produktu

 • posouzení žádosti bez poplatku,
 • bezúročný zvýhodněný úvěr,
 • finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku,
 • finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce.

Podmínky poskytnutí

 1. Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti.
 2. Projekt musí být realizován na území hl. města Prahy.
 3. Realizací projektu musí dojít k úspoře energie v konečné spotřebě příjemce podpory alespoň o 5 % oproti období před podáním žádosti o podporu.
 4. Poskytnutá podpora nesmí přesáhnout omezení podle pravidla de minimis (je-li zvýhodněný úvěr poskytován jako podpora de minimis), resp. maximální intenzitu podpory uvedenou ve Výzvě (podpora podle Nařízení Evropské komise č. 651/2014).

Cena služby

Za posouzení žádosti o podporu ani poskytnutí podpory neplatí příjemce podpory žádné poplatky.

Další informace

Konzultace poskytují pobočky ČMZRB, případně je možné využít e-mailovou schránku info@cmzrb_cz.

Leták se základními informacemi k úvěrům v programu ENERG naleznete zde.