Příjemce podpory

Příjemci podpory jsou malí podnikatelé splňující podmínky podle Definice MSP, příspěvkové organizace zřízené obcí z Jihočeského kraje a obchodní korporace ovládané obcí z Jihočeského kraje.

Charakteristika produktu

 • výše úvěru: 1 mil. Kč, pro začínajícího podnikatele až 500 tis. Kč
 • úroková sazba: pevná 4 % p. a.,
 • doba splatnosti: do 6 let od uzavření smlouvy o úvěru,
 • čerpání úvěru: po dobu 9 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 12 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru,
 • zajištění: vlastní směnka vystavená příjemcem podpory avalovaná nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou.

Jednomu příjemci podpory může být poskytnuto více úvěrů, ke dni podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru, nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 2 mil. Kč, resp. 1 mil Kč pro začínajícího podnikatele.

Způsobilé výdaje

 • pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
 • pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek,
 • pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj,
DPH příslušející ke způsobilému výdaji a daň z nabytí nemovitých věcí k nemovité věci pořizované v rámci projektu je rovněž způsobilým výdajem.

Způsobilé výdaje musí dále splňovat následující podmínky:

 • musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • účetní a daňové doklady, na jejichž základě je úvěr čerpán, musí být uhrazeny po datu podpisu smlouvy o úvěru.

Výhody

 • posouzení žádosti a poskytnutí úvěru je bez poplatku,
 • příznivá úroková sazba,
 • podpora začínajících podnikatelů,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce.

Podmínky poskytnutí

a) Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti.

b) Projekt bude realizován na území Jihočeského kraje.

c) Poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení daná pravidlem de minimis.

Cena služby

Viz ceník. Posouzení žádosti o úvěr je zdarma.

Žádost

Zde naleznete žádost o zvýhodněný úvěr, včetně příloh a pokynů, jak žádost předložit.

Další informace

Viz Program zvýhodněných regionálních úvěrů v Jihočeském kraji (úplné znění); konzultace poskytuje regionální pracoviště a pobočky ČMZRB, případně lze zaslat dotaz do e-mailové schránky info@cmzrb_cz.